Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej

19-10-2018

W dniu 16 października 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego ,,Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej, któremu przewodniczył Pan Krzysztof Kisielewski – Współprzewodniczący Zespołu ze strony związkowej. Stronę rządową reprezentowali: Pan Tadeusz Skobel – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii, Pan Tadeusz Kościński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, a także przedstawiciele resortów: energii, środowiska, infrastruktury i rozwoju oraz rodziny, pracy i polityki społecznej.

Po omówieniu spraw organizacyjnych Min. T. Skobel przedstawił informację o zaawansowaniu prac nad projektem „Polityki energetycznej Polski do 2050 roku”. Resort energii planuje przedstawić dokument Radzie Ministrów w listopadzie br. W wyniku dyskusji partnerzy społeczni podjęli decyzję o wznowieniu prac Zespołu roboczego ds. wdrażania „Polityki energetycznej Polski do 2050 roku” – jako forum dyskusji nad dokumentem po jego przyjęciu przez RM.

Następnie przedstawiciele Ministerstwa Energii przedstawili szczegółową informację na temat uwzględnienia uwag stron dialogu społecznego w toku konsultacji projektu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. W najbliższym czasie na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji zostanie upubliczniona tabela z uwagami zgłoszonymi w procesie konsultacji społecznych.

W dalszej części obrad przedstawiciel strony związkowej przedstawił informację ze spotkania Zespołu roboczego ds. wypracowania standardów w energetyce, które odbyło się 4 października br. we Wrocławiu. Celem prac ww. Zespołu jest opracowanie nie tylko propozycji standardów obowiązujących w energetyce, ale również standardów w związku z planowanymi negocjacjami nad puzp w tej branży.

Jednocześnie Zespół roboczy podjął decyzję o reaktywowaniu kolejnego zespołu roboczego, który ponownie zaktualizowałby dane dotyczące udziału kosztów pracy w końcowej cenie energii elektrycznej (poprzednia analiza została dokonana w 2008 r.). Następne posiedzenie Zespołu roboczego odbędzie się w dniu 8 listopada br. w Warszawie. W ramach tego samego punktu porządku obrad kontynuowano dyskusję na temat możliwości powołania związku pracodawców w celu wynegocjowania i zawarcia ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla sektora energetycznego.

Ostatni punkt porządku obrad obejmował informację pracodawców o sytuacji w poszczególnych grupach energetycznych.

Następne posiedzenie Zespołu zaplanowano na dzień 9 stycznia 2019 roku.

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 26-04-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: