Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej

11-01-2019

W dniu 9 stycznia 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego ,,Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej, któremu przewodniczył Pan Krzysztof Kisielewski – Współprzewodniczący Zespołu ze strony związkowej. Stronę rządową reprezentowali: Tadeusz Skobel – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii, Marcin Zieleniecki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Maciej Bando – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, a także przedstawiciele resortów: energii, finansów oraz rodziny, pracy i polityki społecznej.

Po omówieniu spraw organizacyjnych przedstawiciele Ministerstwa Energii przekazali informacje na temat projektu „Polityki energetycznej Polski do 2040 roku”. Dokument poddawany jest obecnie konsultacjom publicznym.

W dalszej części obrad Prezes URE przedstawił informację w sprawie taryf energii elektrycznej na 2019 rok. Dyskusja koncentrowała się wokół wpływu ustawowej decyzji o zamrożeniu taryf w 2019 roku na realizację inwestycyjnych planów spółek energetycznych oraz prowadzenia właściwej polityki kadrowej i zatrudnienia w sektorze. Prezes URE, Min. T. Skobel i przedstawiciele strony pracodawców udzielili odpowiedzi oraz informacji w związku z licznymi wątpliwościami i zapytaniami zgłoszonymi przez stronę związkową.

Kolejny punkt porządku obrad był poświęcony prezentacji przez stronę rządową aktualnego kształtu projektu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych – z uwzględnieniem uwag wniesionych w procesie konsultacji. W toku dyskusji omówiono wątpliwości dotyczące zagwarantowania bezpieczeństwa pracy w związku z zapisem regulującym minimalną liczebność zespołu pracującego przy urządzeniach elektroenergetycznych – w kontekście łączenia funkcji podczas pisania polecenia na pracę.

W dalszej części posiedzenia przedstawiciel strony pracodawców przedstawił informację na temat wyników prac Zespołu roboczego ds. wypracowania standardów w energetyce, które odbyło się 8 listopada 2018 roku w Warszawie, z udziałem reprezentantów resortu energii. Wobec braku działań ukierunkowanych na powołanie związku pracodawców – strony w planowanych negocjacjach nad ponadzakładowym układem zbiorowym pracy dla sektora energetycznego, strona związkowa podkreśliła swoją determinację w dążeniu do zawarcia układu.
Przedstawiciel ME udzielił wyjaśnień w związku z problemem upubliczniania newralgicznych, w kontekście m.in. Kodeksu spółek handlowych, informacji dotyczących sytuacji płacowej w poszczególnych grupach energetycznych.

Ostatni punkt porządku obrad obejmował informację stron pracodawców i związkowej o sytuacji w poszczególnych grupach energetycznych.

Następne posiedzenie Zespołu zaplanowano na dzień 10 kwietnia 2019 roku.

do góry Ostatnia modyfikacja: 25-06-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: