Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego

04-02-2019

W dniu 29 stycznia 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego. Stronę rządową reprezentowali: Pan Grzegorz Tobiszowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii, Pani Małgorzata Golińska – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska i Główny Konserwator Przyrody, Pan Marcin Zieleniecki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także przedstawiciele resortów: energii, środowiska, finansów oraz rodziny, pracy i polityki społecznej. W spotkaniu uczestniczyli również reprezentanci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi.

Na początku posiedzenia wskazano nowego Współprzewodniczącego Zespołu po stronie pracodawców; został nim Pan Leszek Sondaj – Prezes Zarządu Związku Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego, Dyrektor PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział KWB Turów.

Przedstawiciel Ministerstwa Środowiska przedstawił informację o postępie prac nad Polityką Surowcową Państwa. Dokument został przyjęty przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów. Zakończono również konsultacje społeczne ww. projektu. Do końca czerwca br. powinien zostać zaakceptowany przez Radę Ministrów.

W kolejnym punkcie porządku obrad strony rządowa oraz pracodawców poinformowały o zaawansowaniu prac związanych z uzyskaniem koncesji na przedłużenie lub rozpoczęcie eksploatacji złóż węgla brunatnego Turów, Ościsłowo i Złoczew. W dyskusji najwięcej uwagi poświęcono złożu w Ościsłowie. Wszystkie strony Zespołu zgodziły się co do nadrzędnego interesu publicznego inwestycji oraz jej strategicznego znaczenia dla bezpieczeństwa energetycznego Polski.

W dalszej części posiedzenia dyskutowano o materiałach przekazanych członkom Zespołu przez ME: „Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021–2030. Założenia i cele oraz polityki działania” (projekt z 4 stycznia 2019 roku) wraz z dwoma załącznikami, dotyczącymi obecnej sytuacji i prognoz oraz oceny skutków planowanych polityk i środków.

Następnie, po raz kolejny, podjęto temat procedury postępowania ZUS w sprawach dotyczących ustalania prawa do emerytury dla pracowników Zakładów Górniczych Węgla Brunatnego. Przedstawiciele ZUS i ministerstwa pracy udzielili stronie związkowej szczegółowych wyjaśnień. Na prośbę związkowców przedstawiciel MRPiPS zadeklarował, że resort dokona analizy budzących wątpliwości spraw rozpatrywanych w 2018 roku przez ZUS. Wyniki tej analizy zostaną przedstawione Zespołowi na następnym posiedzeniu.

Kolejny punkt porządku obrad był poświęcony tematowi objęcia prawem do emerytury górniczej i emerytury pomostowej pracowników Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. W toku dyskusji strony związkowa i pracodawców z PGE doszły do konkluzji, którą poparł Współprzewodniczący po stronie rządowej – zorganizowania spotkania konsultacyjnego w tej sprawie z udziałem ZUS.

W dalszej części spotkania przedstawiono informację o aktualnej sytuacji w zakresie spraw pracowniczych w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział KWB Bełchatów i Oddział KWB Turów oraz w PAK KWB Adamów S.A. i PAK KWB Konin S.A.

Na zakończenie posiedzenia – w związku z Zarządzeniem Ministra Energii z dnia 20 września 2018 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw górnictwa węgla brunatnego przy Ministrze Energii – ustalono, że w ciągu 2 tygodni strony związkowa i pracodawców zgłoszą ME kandydatury swoich przedstawicieli do prac w Komitecie.

do góry Ostatnia modyfikacja: 19-08-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: