Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową

14-03-2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. ZAMAWIAJĄCY:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie:

Dwudniowego szkolenia na temat „Trudny klient - umiejętność pracy w stresie” adresowanego do przedstawicieli biur Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego funkcjonujących przy Urzędach Marszałkowskich. Szkolenie ma na celu zoptymalizowanie pracy przedstawicieli biur wrds a tym samym Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego. Zakres tematyczny szkolenia powinien obejmować między innymi takie obszary jak: nabycie i rozwinięcie praktycznych umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i trudnych oraz redukowanie stresu. Wykształcenie umiejętności z zakresu wykorzystanie skutecznych technik reagowania na trudne zachowania. Rozwijanie umiejętności asertywnego zachowania. Poznanie sposobów redukcji stresu. Uświadomienie uczestnikom znaczenia własnych emocji, opanowanie technik ułatwiających kontrolowanie stresu oraz metod pozwalających na długofalowe radzenie sobie ze stresem.Uczestnicy dowiedzą się jak dopasować rozmowę do stanu emocjonalnego rozmówcy oraz jak reagować na jego zarzuty (w łącznym wymiarze 9 godzin zegarowych).

Planowana liczba uczestników– maksymalnie 26 osób.

Proponowany termin:9-10.04.2019 r. (9.04.19 od godz.9.30 do godz. 17.00; 10.06.19 od godz. 9.00 do godz. 12:15)

Miejsce szkolenia:Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog im. A. Bączkowskiego
ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Od wykonawcy oczekuje się przedstawienia kompleksowej oferty dotyczącej przeprowadzenia szkolenia – na załączonym formularzu ofertowym. Oferta powinna zawierać:

-               proponowaną cenę (brutto i netto) wykonania zamówienia,

-               szczegółowe informacje na temat profesjonalnej kadry trenerskiej – cv trenera/trenerów,

-               zapewnienie materiałów edukacyjnych i piśmienniczych dla uczestników,

-               zapewnienie wystawienia certyfikatów poświadczających udział w szkoleniu,

-               szczegółowy program szkolenia wraz z harmonogramem zajęć,

-               dokumenty potwierdzające doświadczenie oferenta.

Zamawiający zapewni dostęp do sali oraz catering dla uczestników szkolenia.

IV.Informacja ogólne

1.        Zamówienie na przeprowadzenie szkoleniabędzie realizowane  poniżej ustawowego progu 30.000 EURO (zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych do ww. zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych). Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego oraz nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy – Prawo zamówień publicznych.

2.        Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do zawarcia umowy.

3.        Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

V. Kryteria oceny przedstawionej oferty:

1.        Kryterium – cena, waga kryterium – 75 %.

2.        Kryterium – doświadczenie trenera/-ów mierzone liczbą godzin przeprowadzonych szkoleń (w załączeniu prosimy przekazać listę szkoleń przeprowadzonych przez trenera/trenerów z lat 2017 - 2018 z wskazanego w zapytaniu zakresu, z wykazem godzinowym), waga kryterium - 15%.

3.        Kryterium – doświadczenie firmy - (przy ocenie tego kryterium będą brane pod uwagę m.in. referencje, opis działalności zamawiającego, tematyka przeprowadzonych szkoleń, czas działalności na rynku) – waga kryterium – 10%.

Oferta, która uzyska największą łącznie liczbę punktów, zostanie uznana za najkorzystniejszą.

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę oraz negocjacji warunków po wyborze oferty. Informujemy, że zawieramy umowy na podstawie wzorów umów stosowanych w Ministerstwie. Ponadto zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego zamówienia bez podania przyczyny a także pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

VI. Sposób i termin składania ofert:

Zainteresowane podmioty proszone są o złożenie oferty drogą elektroniczną –– na Formularzu ofertowym (załącznik nr 1) –– na adres: , , anna.szwad@mrpips.gov.pl  do dnia 24 marca 2019 r., do godz. 20.00

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Zamawiający nie wnosi przedpłat, nie pokrywa kosztów pobytu i dojazdu trenera/-ów na miejsce szkolenia oraz wyżywienia trenera/-ów.

do góry Ostatnia modyfikacja: 22-05-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: