Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. prawa pracy

15-04-2019

W dniu 12 kwietnia 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele kierownictwa Departamentu Prawa Pracy, Departamentu Rynku Pracy oraz Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W trakcie spotkania ostatecznie doprecyzowano zapisy rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. Projekt rozszerza katalog sposobów realizacji przez pracodawcę obowiązku zapewnienia pracownikom posiłków profilaktycznych, w sytuacji gdy pracodawca nie ma możliwości wydawania posiłków ze względu na rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy lub ze względów organizacyjnych.

W dalszej kolejności przedstawiono działania resortu rodziny na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej osób starszych (osób 50+) mających status osoby bezrobotnej. W ramach ustawy o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy, podstawą traktowania osób 50+ była konieczność stworzenia zachęt dla pracodawców w postaci refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, czasowych lub całkowitych zwolnień z opłacania składek na Fundusz Pracy i FGŚP. Istnieje również możliwość z korzystania wszelkiego rodzaju instrumentów wskazanych w ustawie. Ponadto w sposób ciągły udzielane jest wsparcie w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, wydzielonego z Funduszu Pracy. W obszarze polityki senioralnej Rada Ministrów pod koniec października 2018 r. przyjęła dokument pt. Polityka Społeczna wobec osób starszych 2030 Bezpieczeństwo – Uczestnictwo – Solidarność. Dokument przewiduje kierunki instytucji rządowych, w jakich powinny podążać w obszarze starzenia się społeczeństwa. Przede wszystkim chodzi o kształtowanie pozytywnego postrzegania starości w społeczeństwie, jak również o tworzenie warunków umożliwiających wykorzystanie potencjału osób starszych jako aktywnych uczestników życia gospodarczego i rynku pracy, dostosowanych do ich możliwości psychofizycznych oraz sytuacji rodzinnej.

do góry Ostatnia modyfikacja: 06-08-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: