Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie doraźnego zespołu RDS ds. zamówień publicznych

29-04-2019

W dniu 25 kwietnia 2019 r. w CPS „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie doraźnego Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. zamówień publicznych, któremu przewodniczył Pan Wojciech Hartung. Strona rządowa była reprezentowana przez Pana Marka Niedużaka – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii oraz Pana Huberta Nowaka - Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. W posiedzeniu wzięli udział także przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Finansów.
Tematem posiedzenia była dyskusja dotycząca projektu ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych.
Celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie nowych rozwiązań opartych na maksymalnej efektywności i przejrzystości udzielanych zamówień publicznych, uwzgledniających jednocześnie rolę zamówień publicznych w kształtowaniu polityki państwa oraz potrzebę wsparcia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, a także innowacyjnych, nowoczesnych produktów i usług.
Przewodniczący Zespołu przypomniał, aby dyskusja nad projektem ustawy skupiła się wokół zamówień klasycznych.
Wiceminister Przedsiębiorczości i Technologii poinformował, że projekt ustawy ulega zmianom a uwagi zgłaszane do jego treści omawiane są na odbywającej się w dniu 25 kwietnia 2019 r. konferencji uzgodnieniowej w zakresie uwag zgłoszonych przed Komitetem ds. Europejskich.
Prezes Hubert Nowak przedstawił zakres zmian wprowadzony w projekcie ustawy oraz przewidywany harmonogram prac. Uznano za konieczne zwiększenie przejrzystości i spójności regulacji w zakresie zamówień publicznych. Ponadto zmiany dotyczą także kwestii koncyliacji, zamówień in house, rozszerzenia kognicji KIO oraz doprecyzowania zagadnienia wykluczenia fakultatywnego.
Strona rządowa poinformowała o zaplanowanych w pierwszej połowie maja br. posiedzeniach Komitetu ds. Europejskich i Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz o planowanym wejściu ustawy z dniem 1 stycznia 2021 r.

do góry Ostatnia modyfikacja: 15-01-2021
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: