Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Wspólne posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. funduszy europejskich oraz Doraźnego Zespołu problemowego RDS ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

09-05-2019

W dniu 7 maja 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się wspólne posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. funduszy europejskich oraz Doraźnego Zespołu problemowego RDS ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, któremu przewodniczył Pan Sławomir Wittkowicz – Przewodniczący Zespołu problemowego ds. funduszy europejskich. Stronę rządową reprezentowali: Pan Kazimierz Kuberski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pani Małgorzata Jarosińska-Jedynak – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz przedstawiciele MIiR.

Tematem posiedzenia była dyskusja nad projektem ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw, a także próba wypracowania stanowiska strony społecznej.

Reprezentant Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju omówił cele nowelizacji ww. ustawy oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, której projekt niebawem będzie poddany konsultacjom społecznym. Dotyczą one zmiany systemu zarządzania rozwojem m.in. poprzez: połączenie wymiaru społeczno-gospodarczego z wymiarem przestrzennym zarządzania rozwojem – na poziomach krajowym, regionalnym i lokalnym; uporządkowania dokumentów strategicznych funkcjonujących w systemie zarządzania rozwojem na poziomie rządowym i regionalnym. Nowa ustawa ma uregulować następujące kwestie: połączenia planowania społeczno-gospodarczego z planowaniem przestrzennym; wprowadzenia nieobligatoryjnych strategii ponadlokalnych oraz strategii rozwoju gminy. Zmiany dotyczyć będą także mechanizmów uzgodnień na poziomie rząd – samorząd wojewódzki i lokalny, a także uzgodnień między samorządami. W myśl projektu ustawy realizację nowej perspektywy finansowej 2021–2027 ma wspomóc rozdzielenie kontraktu terytorialnego na dwa kontrakty: programowy i sektorowy. Kolejnym wprowadzonym mechanizmem będzie porozumienie terytorialne, które może pełnić rolę zarówno integrującą i animującą, jak i powiązaną z wykonywaniem poszczególnych zadań. Poinformował, że w ramach instytucjonalnego przygotowania się do perspektywy 2021–2027 MIiR planuje kontynuowanie prac przez Komitet ds. Umowy Partnerstwa. Natomiast w zakresie dokumentów strategicznych resort rozpoczął w styczniu 2018 r. prace nad opracowaniem całościowej ustawy o polityce rozwoju. Przedstawił harmonogram tych prac.

Strona społeczna zgłosiła swoje uwagi do projektu ustawy. Dotyczyły one przede wszystkim: braku części diagnostycznej w dokumencie; zasad powoływania członków nowego Komitetu ds. Umowy Partnerstwa; zakresu kompetencji przewodniczącego Komitetu; terminologii i zapisów związanych z trybem przeprowadzania konsultacji społecznych; rezygnacji z ewaluacji ex ante programów rozwoju i projektów (poniżej 100 mln zł).

W toku dyskusji przedstawiciel MIiR udzielił szczegółowych wyjaśnień i odpowiedzi na wątpliwości i pytania zgłoszone przez partnerów społecznych.

Przewodniczący Zespołu problemowego ds. funduszy europejskich zadeklarował opracowanie wspólnego stanowiska partnerów społecznych obydwu zespołów.

do góry Ostatnia modyfikacja: 25-09-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: