Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie zespołu problemowego RDS ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych

13-05-2019

Dyskusja na temat Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2019-2022 wraz z bieżącą prognozą wielkości makroekonomicznych na najbliższe lata była tematem posiedzenia zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. Spotkanie odbyło się 10 maja 2019 r.  w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. Stronę rządową w spotkaniu reprezentował Kazimierz Kuberski  – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Leszek Skiba – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

Wiceminister L. Skiba przedstawił informacje na temat Wieloletniego Planu Finansowego Państwa wraz z sytuacją makroekonomiczną. Poinformował, że w 2018 r. tempo wzrostu PKB przyspieszyło do 5,1% i było najwyższe od 2007 r. Dobra sytuacja gospodarcza przełożyła się na dalszą poprawę sytuacji na rynku pracy. Zaznaczył, że stopa bezrobocia obniżyła się do 3,9% z 4,9%. Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych zmniejszył się w 2018 r. do 0,4% PKB. Redukcji deficytu sprzyjały działania uszczelniające system podatkowy oraz dobra sytuacja makroekonomiczna. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w relacji do PKB obniżył się do 48,9%. Ponadto poinformował, że planowana jest dalsza redukcja deficytu. Deficyt nominalny w 2020 r. wyniesie 0,9% PKB, a deficyt strukturalny 1,6% PKB. Zwrócił uwagę na działania dochodowe obejmujące m.in. uszczelnienie systemu dochodów podatkowych, poszerzenie bazy podatkowej czy planowanej przebudowie modelu funkcjonowania OFE. Ponadto zwrócił uwagę na działania o charakterze jednorazowym tj. sprzedaż uprawnień do emisji gazów cieplarnianych oraz rozdysponowanie zasobów wybranych częstotliwości.

W dalszej części partnerzy społeczni odnieśli się do przedstawionej informacji MF. Zwrócili uwagę m.in. na takie kwestie jak: wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej; relacji pomiędzy wynagrodzeniami i funduszem wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w relacji do PKB; podniesienia zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu; waloryzacji skali podatkowej - czy przewidywane są zmiany; zwolnienia z podatku PIT osób do 26 r.ż.; sposobu powstania i wygenerowania oszczędności, nadwyżki w podatku CIT. Ponadto stronę społeczną zaniepokoiły inwestycje, które są obecnie są na poziomie około 17%. Zwrócono również uwagę na brak informacji o odmrożeniu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i o planowanych działaniach w obszarze gospodarki mieszkaniowej. Poruszono kwestie tzw. „testu przedsiębiorcy” wpisanego w Wieloletni Plan Finansowy. Państwa, OFE oraz likwidacji 30-krotnosci w opłacaniu składek emerytalno-rentowych.

Kolejnym omawianym punktem była dyskusja nad wypracowaniem przez stronę pracowników i stronę pracodawców Rady wspólnej propozycji w sprawie wzrostu w następnym roku: wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w państwowej sferze budżetowej; minimalnego wynagrodzenia za pracę i emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Stronie społecznej nie udało się uzgodnić wspólnej propozycji.
 

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 25-09-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: