Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego do Spraw Ochrony Zdrowia

18-06-2019

17 czerwca 2019 r. w CPS Dialog odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia, któremu przewodniczył Współprzewodniczący Zespołu, Andrzej Mądrala. W spotkaniu udział wzięli:  Podsekretarz Stanu w MZ Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w MRPiPS Kazimierz Kuberski, Krajowy konsultant w dziedzinie transplantologii – Artur Kamiński,  Krajowy konsultant w dziedzinie okulistyki, - prof. Marek Rękas.

Dr Artur Kamiński i prof. Marek Rękas przedstawili informację na temat sytuacji polskiej transplantologii. Poinformowali o problemach jak i sukcesach transplantologii. Poinformowano o przeszczepach innowacyjnych takich jak :przeszczepy krtani, twarzy, kończyn górnych. Poruszono kwestię pracy koordynatora ds. transplantologii w szpitalu. Krajowy konsultant ds. okulistyki poinformował o przeszczepach rogówek. Obecnie pracuje nad raportem na temat przeszczepów w okulistyce.

Zespół zgłosił wniosek, aby temat transplantologii jako bardzo ważny był kontynuowany w podzespole ds. ochrony zdrowia.

Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia, opierając się na danych z NFZ przekazał informacje na temat podsumowania funkcjonowania sieci szpitali. Ustawa tworząca tzw. Sieć szpitali wprowadza nowe rozwiązania. które usprawniają organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez szpitale oraz przychodnie przyszpitalne i poprawiają dostęp pacjentów do leczenia specjalistycznego w szpitalach. Pozwalają one zoptymalizować liczbę oddziałów specjalistycznych i umożliwiają lepszą koordynację świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych. Ministerstwo Zdrowia oczekuje na dalszą współpracę z NFZ, w tym zakresie.

Minister Kazimierz Kuberski odniósł się do punktu nt sytuacji pracowniczej oraz zatrudnienia personelu medycznego w Domach Pomocy Społecznej. Powiedział, ze problem jest znany w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i bez wprowadzenia nowych rozwiązań, sytuacja prawdopodobnie nie ulegnie zmianie. Dlatego też prowadzone są rozmowy i ustalenia z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia na temat przygotowania nowego produktu.

Przyjęto ustalenie, że na bazie Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia powołąny zostanie Podzespół ds. pomocy społecznej, w skład którego wchodzić będą m .innymi przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia przekazało informację o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego w roku 2016 i 2017. Informacje za rok 2018, zgodnie z art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1492),zostaną przekazane ministrowi właściwemu do spraw zdrowia do dnia 30 września br.

W sprawach różnych Strona społeczna powróciła do problemu odmrożenia kwoty bazowej, od której ustalane jest najniższe wynagrodzenie zasadnicze pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o realizacji postulatu odmrożenia kwoty bazowej z ustawy ,,podwyżkowej” wynoszącej obecnie 3,9 tys. zł brutto do 4,2 tys. zł. Wzrost wynagrodzeń ma  nastąpić od 1 lipca 2019 r.

Na zakończenie posiedzenia ustalono, że w ciągu 7 dni przekazane zostaną do Sekretarza Zespołu propozycje tematów na kolejne posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia.

do góry Ostatnia modyfikacja: 06-08-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: