Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Połączone posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych oraz Zespołu Problemowego RDS ds. ubezpieczeń społecznych

25-06-2019

24 czerwca 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego ,,Dialog” w Warszawie odbyło się połączone posiedzenie Zespołu Problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych oraz Zespołu Problemowego ds. ubezpieczeń społecznych. W spotkaniu stronę rządową reprezentował Paweł Cybulski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Finansów.

Podczas spotkania Wiceminister Cybulski zaprezentował Założenia projektu budżetu państwa na 2020 r. Przyjęto, że w latach 2019 i 2020 realne tempo wzrostu PKB w Polsce wyniesie odpowiednio: 4,0 proc. oraz 3,7 proc. Tempo wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 2019-2020 wyniesie odpowiednio: 1,8 proc. i 2,5 proc. Rząd założył także, że w 2019 r. przeciętne przeciętnie zatrudnienie w gospodarce narodowej zwiększy się o 2,2 proc., a w kolejnym roku o następne 0,5 proc. Pozwoli to kontynuować spadkową tendencję odnoszącą się do stopy bezrobocia, która (rejestrowana) na koniec 2019 r. spadnie do 5,5 proc., a na koniec 2020 r. wyniesie 5,1 proc. wobec 5,8 proc z końca 2018 r.

Renty i emerytury podlegają corocznej waloryzacji. Zwaloryzowane świadczenia są wypłacane od 1 marca każdego kolejnego roku kalendarzowego. To, o ile wzrosną emerytury i renty zależy od wskaźnika waloryzacji.

Strona związkowa proponuje, aby wskaźnik waloryzacji rent i emerytur wyniósł nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2019 r., o którym mowa w art. 89 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zwiększony o co najmniej 50% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2019 r.

Strona pracodawców proponuje aby wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2020 r. ukształtował się zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, tj. na poziomie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększonego o 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Na posiedzeniu nie wypracowano wspólnego stanowiska na temat wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2020 r. w części dotyczącej realnego wzrostu płac - zgodnie z art. 89 ust. 3 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2018 poz.1270 z późn. zm.).

Ostateczna wielkość wskaźnika waloryzacji, a tym samym wysokość podwyżek świadczeń emerytalno-rentowych, będzie znana dopiero w lutym 2020 r., kiedy GUS poda stosowne wskaźniki makroekonomiczne za 2019 rok.

do góry Ostatnia modyfikacja: 04-08-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: