Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy

26-06-2019

W dniu 25 czerwca 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy. Stronę rządową reprezentował Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz przedstawiciele MRPiPS i Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

W pierwszej kolejności dyskusja dotyczyła inicjatywy NSZZ „Solidarność” w sprawie zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce. System pracy osób niepełnosprawnych oparty jest przede wszystkim na dofinansowaniu z budżetu państwa a od kilku lat kwota dofinansowanie nie ulega zmianie. Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” postulują przede wszystkim zwiększenie środków zaplanowanych na dofinansowanie osób niepełnosprawnych.

Propozycja została poparta przez inne organizacje, więc ustalono, że zostanie przygotowane stanowisko strony społecznej w powyższej kwestii. Zdaniem strony rządowej system zatrudniania osób niepełnosprawnych wart jest dyskusji tym bardziej, że w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych już trwają prace nad nowelizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W kwestiach finansowych jednak należy zawsze liczyć się z opinią Ministerstwa Finansów.

Dalsza część posiedzenia dotyczyła wniosku Konfederacji Lewiatan w sprawie zmian w Funduszu Pracy, które dotyczyłyby zwiększenia roli partnerów społecznych i przyznanie Radzie Dialogu Społecznego kompetencji stanowiących w zakresie planowania, oceny sprawozdań, racjonalności gospodarki środkami FP, ale także inicjowania Programów Rynku Pracy. Fundusz Pracy utworzony w 1990 roku ze składek pracodawców odprowadzanych od każdego zatrudnionego w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne, regulowany jest obecnie ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jako fundusz celowy służący realizacji polityki rynku pracy.

Partnerzy społeczni ustalili powołanie zespołu ekspertów, który przygotuje propozycje dotyczące zmian w Funduszu Pracy.

do góry Ostatnia modyfikacja: 06-08-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: