Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej

03-07-2019

W dniu 2 lipca 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego ,,Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej, któremu przewodniczył Pan Tadeusz Skobel – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii, Współprzewodniczący Zespołu ze strony rządowej. Stronę rządową reprezentowali również: Pan Marcin Zieleniecki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pan Maciej Bando – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki oraz przedstawiciele Ministerstwa Energii, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Po omówieniu spraw organizacyjnych przedstawiciel Ministerstwa Energii poinformował o przebiegu prac dotyczącychprojektu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.Zaznaczył, że podczas posiedzeń komisji prawniczej prace dotyczyły jedynie aspektów prawnych i redakcyjnych oraz, że w stosunku do prezentacji przedstawionej podczas spotkania, które odbyło się 10 kwietnia br., nie zostały wprowadzone zmiany merytoryczne. Poinformował także, że w dniu 2 lipca br. ostateczny projekt rozporządzenia został przesłany do RCL – przed skierowaniem do podpisania przez Ministra Energii, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Zdrowia.

W dalszej części posiedzenia Pan Kamil Kamiński – Wiceprezes Zarządu Tauron Dystrybucja S.A. przedstawił informację na temat utworzenia związku pracodawców. Poinformował, że w grupach energetycznych, w których dotychczas nie funkcjonowały związki pracodawców, w ostatnich tygodniach zostały przeprowadzone spotkania założycielskie, a niezbędne dokumenty zostały złożone w sądzie z prośbą o rejestrację związków pracodawców poszczególnych grup energetycznych. Oznajmił także, że aktualnie trwają prace nad finalnym statutem związku pracodawców energetyki polskiej.

Kolejnym omawianym punktem była sytuacja finansowa grup energetycznych w aspekcie uregulowań prawnych związanych z cenami energii. Pan Minister Tadeusz Skobel poinformował, że projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym i niektórych innych ustaw, tzw. ustawy prądowej, po przyjęciu przez Sejm i Senat wszedł w życie. Przedstawił także harmonogram prac nad rozporządzeniem wykonawczym Ministra Energii do ustawy o cenach prądu.

Następnie przedstawiciele poszczególnych grup energetycznych poinformowali o sytuacji finansowej w I kwartale br.

W dalszym ciągu obrad dyskutowano o wynagrodzeniach pracowników w relacji do uregulowań taryfowych. Pan Krzysztof Kisielewski – Współprzewodniczący Zespołu ze strony związkowej zaproponował powołanie zespołu roboczego (Zespołu Trójstronnego) ds. przeprowadzenia analizyudziału kosztów pracy w koszcie produkcji energii elektrycznej. Wyznaczono przewodniczącego zespołu oraz ustalono tryb zgłaszania do niego przedstawicieli związków zawodowych i pracodawców.

Ostatni punkt posiedzenia dotyczył sytuacji w poszczególnych grupach energetycznych odnośnie do negocjacji płacowych na 2019 rok oraz dialogu społecznego.

do góry Ostatnia modyfikacja: 04-08-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: