Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

INFORMACJA DOTYCZĄCA IZBY PSYCHOLOGÓW W ŁODZI

11-07-2019

Składka członkowska wynosi 200 zł, natomiast wysokość opłaty za różnego rodzaju akredytacje jest uzależniona od członkostwa w Izbie i waha się od 50 zł do 400 zł.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że stosownie do art. 8 ust 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U. poz. 763, z późn. zm.), aby wykonywać zawód psychologa w Polsce należy spełnić następujące warunki:
1.    uzyskać w polskiej uczelni dyplom magistra psychologii lub uzyskać za granicą wykształcenie uznane za równorzędne w Rzeczypospolitej Polskiej,
2.    posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
3.    władać językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu psychologa,
4.    odbyć podyplomowy staż zawodowy, pod merytorycznym nadzorem psychologa posiadającego prawo wykonywania zawodu, który ponosi odpowiedzialność za czynności zawodowe wykonywane przez psychologa – stażystę.
Zgodnie z art. 7 wyżej wymienionej ustawy, prawo wykonywania zawodu psychologa powstaje z chwilą dokonania wpisu na listę psychologów, która jest prowadzona przez Radę Regionalnej Izby Psychologów. Biorąc pod uwagę fakt, że samorząd zawodowy psychologów (w tym Regionalne Izby Psychologów) nie zostały utworzone, nie istnieją organy uprawnione do przeprowadzania procedury wpisu na listę.
Mając na względzie powyższe MRPiPS informuje, że działalność Izby Psychologów w Łodzi nie może być w żadnym przypadku utożsamiana z działalnością Regionalnej Izby Psychologów jako jednostki organizacyjnej samorządu zawodowego psychologów zrzeszających psychologów wykonujących swój zawód w województwie łódzkim.

do góry Ostatnia modyfikacja: 27-05-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: