Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie zespołu problemowego RDS ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych

06-09-2019

Projekt ustawy budżetowej na 2020 r. był głównym tematem posiedzenia zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. Spotkanie odbyło się 5 września 2019 r.  w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. Stronę rządową w spotkaniu reprezentował Marcin Zieleniecki - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Tomasz Robaczyński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.
Wiceminister T. Robaczyński poinformował, że Rada Ministrów przyjęła 27 sierpnia br. projekt ustawy budżetowej na rok 2020 r.  Zaplanowano w nim dochody budżetu państwa w kwocie 429,5 mld zł, wydatki na kwotę 429,5 mld zł  oraz brak deficytu budżetu państwa. Podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi są m.in.: wzrost PKB w ujęciu realnym o 3,7%, średnioroczny  wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,5%, wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent – nominalnie o 6,3% oraz wzrost spożycia prywatnego w ujęciu nominalnym o 6,4%. Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2019 r. wyniesie 5,5% a na koniec 2020 r. 5,1%.
Podkreślił, że w projekcie ww. ustawy przewidziano zrównoważony budżet państwa, tj. budżet, w którym całość wydatków budżetu państwa pokrywana jest jego dochodami. Podkreślił, że sytuacja gospodarcza oraz budżetowa pozwoliły uwzględnić w nim korzystne z punktu widzenia obywateli zmiany po stronie dochodowej w zakresie podatku dochodowego przewidującego obniżenie stawki PIT z 18% do 17% i podwyższenie kosztów uzyskania przychodów oraz ulgę w PIT dla osób do 26 roku życia.
Poinformował, że po stronie wydatkowej budżetu państwa na 2020 r. zabezpieczono niezbędne środki m.in. rozszerzony program  „Rodzina 500+”, programy „Mama 4+”, „Dobry start”, realizację świadczeń rodzinnych zakładającą podwyższenie wysokości zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych, zwiększenie limitu wydatków na obronę narodową oraz na szkolnictwo wyższe i naukę.
Partnerzy społeczni odnosząc się do projektowanej ustawy zwrócili uwagę m.in. na kwestie wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 13-emerytury, wydatków na PFRON, środków na pomoc cudzoziemcom, rozporządzenia ws. minimalnego wynagrodzenia za pracę na 2020 r. oraz zniesienia limitu 30-krotności składek na ZUS.

W dalszej części spotkania partnerom społecznym nie udało się wypracować wspólnego stanowiska w sprawie projektu ustawy na rok 2020.
 

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 10-08-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: