Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Podzespół problemowy ds. ochrony zdrowia RDS

14-10-2019

8 października 2019 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia.

Podczas posiedzenia OPZZ przedstawiło zagadnienia dotyczące polskiej transplantologii, poruszane podczas posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds. ochrony zdrowia, które odbyło się w czerwcu br. Dotyczyły one: malejącej liczby potencjalnych dawców w różnych dziedzinach medycyny, rodzaju działań podejmowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej, kierunku wydatkowania środków budżetowych z Narodowego Programu Medycyny Transplantacyjnej, zwrócenia uwagi na konieczność systematycznego nowelizowania ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów oraz konieczności stworzenia korzystnych warunków pracy dla koordynatorów transplantacyjnych. Następnie przedstawiono informację o pracach zespołu roboczego powołanego przez Ministra Zdrowia. Jego zadaniem jest przeprowadzenie diagnozy stanu medycyny transplantacyjnej. Kompleksowe opracowanie wskazujące główne kierunki interwencji powinno powstać najpóźniej do końca br.

W dalszej części spotkania omówiono zagadnienie dotyczące Państwowego Ratownictwa Medycznego. Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia przedstawił przebieg rozmów ze stroną społeczną w powyższej sprawie. Zdaniem partnerów społecznych powinny zostać wprowadzone między innymi następujące zmiany: zmniejszenie stażu pracy ratowników medycznych do 55 lat, wprowadzenie dodatku wyjazdowego oraz wprowadzenie prawa do płatnego urlopu szkoleniowego w wymiarze 6 dni. Dyskusja będzie kontynuowana.

do góry Ostatnia modyfikacja: 10-08-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: