Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej

14-10-2019

9 października 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego ,,Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej, któremu przewodniczył Pan Krzysztof Kisielewski – Współprzewodniczący Zespołu ze strony związków zawodowych. Stronę rządową reprezentowali: Pan Tadeusz Skobel – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii oraz przedstawiciele Ministerstwa Energii, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. W posiedzeniu uczestniczył również Pan Rafał Gawin – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Po omówieniu spraw organizacyjnych omówiono kwestię nowelizacji ustawy Prawo Energetyczne. Przedstawiciel Ministerstwa Energii przedstawił zmiany w art. 54 dotyczące m.in.: ustanowienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki jako organu właściwego do uznawania kwalifikacji osób wykonujących pracę przy urządzeniach, instalacjach i sieciach energetycznych; wprowadzenie okresu ważności świadectw kwalifikacyjnych – 5 lat oraz możliwość dopuszczenia osób nieposiadających świadectw kwalifikacyjnych do wykonywania prac eksploatacyjnych pod nadzorem osoby uprawnionej. Poinformował również o zmianach wprowadzonych w ustawie związanych z przyłączaniem obiektów do sieci.

Podjęto decyzję o utworzeniu Zespołu ds.  analizy zmian w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetycznie.

Kolejnym omawianym tematem był Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy. Poinformowano o powołaniu w dniu 25 września br. Związku Pracodawców Energetyki Polskiej. Obecnie trwają procedury rejestracyjne.

W dalszej części posiedzenia omówiono kwestię prac Zespołu ds. udziału wynagrodzeń w cenie energii. Przedstawiciel PGE Polskiej Grupy Energetycznej przedstawił prezentację dotyczącą analizy kosztowych składników cen energii elektrycznej. W prezentacji zawarto: porównanie składników kosztowych cen energii elektrycznej 2009 vs 2019, metodykę obliczeń dla danych oraz porównanie składników cen energii elektrycznej w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej.

Ostatni punkt posiedzenia dotyczył sytuacji socjalnej, społecznej i gospodarczej w poszczególnych grupach energetycznych.

do góry Ostatnia modyfikacja: 25-09-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: