Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. prawa pracy

23-10-2019

Dyskusja w sprawie porozumienia ramowego europejskich partnerów społecznych oraz w sprawie zasad dobrej współpracy w zakresie wstępu przedstawicieli związków zawodowych na teren zakładu pracy była przedmiotem posiedzenia Zespołu problemowego ds. prawa pracy. Spotkanie odbyło się 22 października 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. W posiedzeniu stronę rządową reprezentował Departament Prawa Pracy oraz Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego w MRPiPS.

W pierwszej części spotkania, w zakresie porozumienia ramowego europejskich partnerów społecznych dotyczącego aktywnego starzenia i podejścia międzypokoleniowego, przedstawiono przykłady programów dedykowanych dla starszych pracowników. Przedstawiciele  Philip Morris Polska S.A. zaprezentowali realizowaną w firmie strategię zarzadzania wiekiem. Projekt obejmujący m.in. transfer wiedzy i rozwój kompetencji, proces przejścia na emeryturę, rolę przełożonego, czy profilaktykę i ochronę zdrowia  rozpoczęto pod koniec 2013 r., a jego wdrożenie nastąpiło w 2015 r. Również dobre praktyki, czyli działania pracodawców na rzecz aktywnego starzenia się społeczeństwa nie wynikające z przepisów obowiązującego prawa, przedstawiła Konfederacja Lewiatan na przykładzie wybranych firm członkowskich. Uzgodniono, że w terminie do 15 listopada br. strona związkowa otrzyma propozycje zapisów porozumienia ramowego.

Następnie kontynuowano dyskusję nt. zasady dobrej współpracy w zakresie wstępu przedstawicieli związków zawodowych na teren zakładu pracy oraz prowadzenie działalności informacyjnej partnerów społecznych. Do materiału przedstawionego wcześniej przez stronę związkową (w zakresie dobrych praktyk oraz zmian legislacyjnych), swoją propozycję zmiany legislacyjnej w ustawie o związkach zawodowych przedstawiła strona pracodawców. Uzgodniono, że strona pracodawców przygotuje propozycję formuły wytycznych dla członków poszczególnych organizacji i w terminie do 15 listopada br. przekaże stronie związkowej.

Ostatnim punktem spotkania była dyskusja w sprawie wystąpienia strony związkowej o zlecenie ekspertyzy dotyczącej problematyki prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w odniesieniu do osób nie będących pracownikami w rozumieniu kodeksu pracy. Wniosek strony związkowej został poparty przez organizacje pracodawców. Strona rządowa nie widzi potrzeby zlecenia ekspertyzy, natomiast zasadna jest, na forum Rady Dialogu Społecznego, dyskusja i przedstawienie, w jaki sposób powinny być uregulowane wytyczne dotyczące aktów prawnych z zakresu bhp w kontekście osób innych niż pracownicy. Uzgodniono, że strona społeczna zredaguje swoje stanowisko, które przekaże stronie rządowej.

do góry Ostatnia modyfikacja: 15-06-2021
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: