Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. rozwoju dialogu społecznego

29-11-2019

W dniu 28 listopada 2019 r. w CPS „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. rozwoju dialogu społecznego, z udziałem członków Grupy roboczej ds. europejskiego dialogu społecznego.Spotkanie prowadził Pan Zbigniew Żurek – Przewodniczący Zespołu. Strona rządowa była reprezentowana przez Pana Marka Waleśkiewicza – Dyrektora Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Spotkanie było poświęcone przede wszystkim nowelizacji ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Przewodniczący Zespołu przekazał na piśmie propozycje zmian zapisów ustawy, opracowane przez BCC w dniu 26 listopada br. – z sugestią, aby posłużyły jako wstępny materiał do dyskusji na następnym posiedzeniu Zespołu.

Partnerzy społeczni wypowiedzieli się na temat planowanych przez ich organizacje kierunków zmian w ustawie, kładąc nacisk na następujące sprawy: właściwe uregulowanie mechanizmu opiniowania poselskich projektów aktów prawnych; wzmocnienie procedury sprawdzania prawidłowości procesu konsultacji projektów ustaw (na poziomie prac w Sejmie); reforma obecnych procedur wysłuchania publicznego; urealnienie mechanizmu badania reprezentatywności organizacji partnerów społecznych oraz kwestie kryteriów reprezentatywności; urealnienie wpływu partnerów społecznych na funkcjonowanie FUS i FGŚP; wprowadzenie instytucji rzecznika dialogu społecznego; funkcjonowanie Biura RDS w przyszłości.

Dyrektor Marek Waleśkiewicz zaproponował ustalenie w pierwszej kolejności konkretnego gremium, które podejmie prace nad nowelizacją ustawy, oraz harmonogramu tych prac, które powinny rozpocząć się najpóźniej w styczniu 2020 roku. W wyniku dyskusji wstępnie uzgodniono, że powinno się zarekomendować Prezydium RDS podczas jego grudniowego spotkania powołanie doraźnego zespołu roboczego ds. opracowania nowelizacji ustawy, o stałym składzie i z udziałem sekretarzy Prezydium RDS.

W ramach drugiego punktu porządku obrad przewodniczący Zespołu przedstawił informację ZP BCC o niektórych działaniach podjętych w ostatnim czasie (badania, konferencje).

Przedstawiciel BCC krótko omówił opracowanie swego autorstwa, przekazane na piśmie członkom Zespołu, pn. „Opinia Business Centre Club nt. projektu uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą – «Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2023».

Przedstawicielka ZRP uznała ten materiał za odpowiedni na debatę plenarną RDS i zasugerowała uwzględnienie go  podczas dyskusji o programie prac RDS na 2020 rok. Jednocześnie zaprosiła wszystkich obecnych na drugie spotkanie pod hasłem „Rok dialogu”, podsumowujące tegoroczne prace RDS,  organizowane przez ZRP w dniach 9–10 grudnia br.

W zakresie spraw wniesionych moderatorka autonomicznej Grupy roboczej ds. europejskiego dialogu społecznego wypowiedziała się w sprawie specyfiki jej prac oraz przyszłości w kontekście toczącej się obecnie dyskusji na temat zmian w regulaminie prac RDS, ze szczególnym uwzględnieniem planowanych zmian w funkcjonowaniu zespołów problemowych oraz zespołów i grup doraźnych/roboczych. W wyniku dyskusji uczestnicy spotkania opowiedzieli się za zachowaniem statusu Grupy bez zmian.

do góry Ostatnia modyfikacja: 26-02-2021
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: