Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych

15-06-2020

Dyskusja nad projektem ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz dotycząca sprawozdania Rady Ministrów z wykonania ustawy budżetowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku była przedmiotem posiedzenia zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. Spotkanie odbyło się 8 czerwca 2020 r.  i przebiegało w formie wideokonferencji. Stronę rządową w posiedzeniu reprezentowała Barbara Socha – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Tadeusz Kościński – Minister Finansów, Sebastian Skuza – Sekretarz Stanu w MF oraz Piotr Patkowski – Podsekretarz Stanu w MF.
Wiceminister P. Patkowski przedstawił informację dotyczącą projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych. Poinformował, że Sejm RP przyjął już propozycję nowelizacji ww. ustawy. Projekt odpowiada na potrzebę dostosowania  ustawy o finansach publicznych w zakresie stabilizującej reguły wydatkowej do obecnej sytuacji związanej ze stanem epidemii. Projekt rozszerza katalog zdarzeń wyłączających stosowanie stabilizującej reguły wydatkowej o stan epidemii na całym obszarze RP. W efekcie stabilizująca reguła wydatkowa będzie zawieszana m.in. jeżeli wprowadzony lub ogłoszony zostanie jeden ze stanów określonych w art. 112d ustawy o finansach publicznych.
W toku dyskusji stanowiska do projektowanych zmian przedstawili partnerzy społeczni. Zwrócili. uwagę m.in na brak transparentności wydatków budżetowych, potrzebę dyskusji na temat strategii zarządzania budżetem w okresie epidemii oraz dyskusji o długu publicznym.
W dalszej części spotkania minister T. Kościński omówił sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. Poinformował, że PKB w Polsce w 2019 r. zwiększył się realnie o 4,1%  jak również przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w ujęciu nominalnym zwiększyło się o 7,2% czyli o 0,1 pkt proc. więcej niż w roku poprzednim. Zwrócił uwagę, że bezrobocie w 2019 r. było niższe niż rok wcześniej o 0,6 pkt proc. i wyniosło 5,2 proc.  Zaznaczył, że wydatki budżetu państwa w 2019 r. w wysokości 414,3 mld zł były niższe o 2 mld zł od zaplanowanych w ustawie budżetowej a deficyt budżetu państwa wyniósł 13,7 mld zł. Tym samym był on niższy o 14,8 mld zł w stosunku do ustalonego w ustawie budżetowej na 2019 r. nieprzekraczalnego poziomu 28,5 mld zł. Odnosząc się do kwestii dochodów budżetu państwa w 2019 r. to były wyższe o 12,8 mld zł w stosunku do kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2019, tj. o 3,3 proc. Podkreślił, że wpływ na to miały działania uszczelniające, podjęte przez MF i Krajową Administrację Skarbową oraz dobra sytuacja makroekonomiczna.

do góry Ostatnia modyfikacja: 04-08-2021
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: