Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu ds. funduszy europejskich

20-08-2020

W dniu 19 sierpnia 2020 r. odbyło się, posiedzenie online Zespołu ds. funduszy europejskich.

Robocze spotkanie Zespołu zostało zwołane w związku z koniecznością wyznaczenia przedstawicieli RDS do udziału w pracach grup roboczych ds. oceny projektów Krajowego Planu Odbudowy.  Przedstawiciele Rady Dialogu Społecznego zostali zaproszeni przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej do udziału w pracach nad weryfikacją i oceną zgłoszonych do Krajowego Planu Odbudowy projektów inwestycji i reform oraz wypracowywaniem najlepszych rozwiązań projektowych. Udział w grupach roboczych, między innymi przedstawicieli RDS, ma zapewnić  reprezentatywne stanowisko interesariuszy społeczno-gospodarczych w trakcie prac nad dokumentem. Proces wyboru projektów będzie odbywał się w ramach grup roboczych, kierowanych przez przedstawicieli MFiPR. W skład grup wchodzą przedstawiciele ministerstw, urzędów marszałkowskich oraz zewnętrzni eksperci tematyczni. Przewidywana jest również możliwość dopraszania przedstawicieli NGO’s oraz środowisk naukowych. Zadaniem grup jest wypracowanie listy projektów mających największe szanse na otrzymanie wsparcia ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Zgodnie z decyzją Przewodniczącego RDS wskazanie kandydatów do prac w grupach roboczych zostało powierzone Przewodniczącemu Zespołu ds. funduszy europejskich.

W toku dyskusji ustalono, że zostanie skierowane do MFiPR pismo z prośbą o przekazanie informacji nt. uszczegółowienia zakresu tematycznego prac poszczególnych grup roboczych, a także postulat nieograniczania liczby kandydatów strony społecznej RDS do poszczególnych grup roboczych.

Ponadto zaproponowano, aby raz w miesiącu przedmiotem dyskusji Zespołu ds. funduszy europejskich była analiza bieżących prac grup roboczych ds. wyboru projektów Krajowego Planu Odbudowy.

do góry Ostatnia modyfikacja: 20-10-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: