Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego

02-10-2020

Projekt ustawy budżetowej na rok 2021 oraz projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (tzw. ustawa okołobudżetowa) był przedmiotem posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego. Spotkanie odbyło się
30 września 2020 r. i przebiegało w formie wideokonferencji oraz stacjonarnej w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. Stronę rządową w posiedzeniu reprezentowali: Marlena Maląg – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wiceprzewodnicząca Rady, Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury, Sebastian Skuza – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Zbigniew Gryglas – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Wiceminister S. Skuza poinformował, że projekt ustawy budżetowej na 2021 r. został przygotowany z uwzględnieniem sytuacji makroekonomicznej powstałej w związku z pandemią COVID-19. Został  przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 28 września br. i zakłada dochody budżetu państwa na poziomie 404,4 mld zł. zaś wydatki zaplanowano na kwotę 486,7 mld zł. Zakłada się, że w 2020 r. PKB spadnie o 4,6 proc., aby w 2021 r. wzrosnąć o 4,0 proc. Przewiduje się, że stopa rejestrowanego bezrobocia  podniesie się z 5,2% grudniu 2019 r. do 8,0% na koniec 2020 r., aby na koniec 2021 r. osiągnąć 7,5%. W prognozie dochodów uwzględniono m.in. planowaną zmianę dotyczącą podatku dochodowego od osób prawnych (tzw. estoński CIT). Założono średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 3,3 % w 2020 r i 1,8 %. w 2021 r. W 2021 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej zwiększy się o 3,4 %. Podkreślił, że po stronie wydatkowej zabezpieczono środki na kontynuację dotychczasowych działań jak również na realizacje nowych m.in. jak: zwiększenie w roku 2021 nakładów na finansowanie ochrony zdrowia do poziomu 5,3% PKB, , zwiększenie wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki oraz waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2021 r., finansowanie zadań w ramach Funduszu Solidarnościowego, finansowanie Programu „Rodzina 500+,  podwyższenie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego.
Wiceminister S. Skuza odnosząc się do tzw. ustawy okołobudżetowej poinformował, że przewidziane w niej propozycje odpowiadają kwotom ujętym w projekcie budżetu na 2021 r. i zapewniają jego prawidłową realizację. Zwrócił uwagę, że zostaną ograniczone wydatki poprzez m.in. pozostawienie w 2021 r. podstawy naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników na tym samym poziomie co w 2020 r. Fundusz wynagrodzeń w jednostkach i podmiotach sektora finansów publicznych pozostawiony będzie na poziomie z 2020 r.

Następnie Przewodniczący zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych – J. Męcina przedstawił informacje z prac zespołu w zakresie projektu ustawy budżetowej. Poinformował, że zespołowi nie udało się wypracować propozycji stanowiska strony pracowników i strony pracodawców Rady w przedmiotowej kwestii.

W dalszej części posiedzenia odbyła się debata z udziałem partnerów społecznych, w trakcie której poruszono m.in. kwestie: wprowadzenia nowych podatków i opłat np. podatek cukrowy, podatek od handlu detalicznego, objęcie podatkiem CIT spółek komandytowych, zmiany proporcji wysokości składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Zwrócono uwagę na proponowaną zmianę przeznaczenia Funduszu Solidarnościowego.

Ponadto Rada Dialogu Społecznego podjęła następujące uchwały:

  • Uchwałę nr 87 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 30 września 2020 r. w sprawie udzielenia przez państwo niezbędnej pomocy firmom transportowym.
  • Uchwałę nr 88 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 30 września 2020 r. w sprawie problemów branży spożywczej i turystycznej.
  • Uchwałę nr 89 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 30 września 2020 r. w sprawie redukcji zatrudnienia w administracji rządowej oraz możliwości wprowadzenia ograniczeń skutkujących mniej korzystnymi warunkami zatrudnienia pracowników niż wynikające z podstawy nawiązania stosunku pracy.
  • Uchwałę nr 90 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 30 września 2020 r. w sprawie problemów sektora motoryzacyjnego.
  • Uchwałę nr 91 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 30 września 2020 r. w sprawie projektu z dnia 15 września 2020 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.
do góry Ostatnia modyfikacja: 20-10-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: