Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie zespołu ds. rozwoju dialogu społecznego

05-10-2020

Informacja o stanie dialogu społecznego, podpisanych umowach w ramach przyjętych przez Rząd RP tarcz antykryzysowych w związku z pandemią COVID-19 i projekt senacki ustawy dot. informowania i konsultowania pracowników to m.in. tematy posiedzenia zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego. Spotkanie odbyło się 28 września 2020 r.  w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. Stronę rządową w posiedzeniu reprezentował Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Wiceminister S. Szwed przedstawił informacje na temat działań podjętych przez MRPiPS w ramach przyjętych przez Rząd tarcz antykryzysowych w związku z pandemią COVID-19. Podkreślił, że działania, które zostały podjęte obejmują kilka obszarów: ochronę miejsc pracy, zmniejszenie obciążeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wsparcie rodziców w okresie zamknięcia żłobków, przedszkoli i szkół, wsparcie finansowe dla osób które utraciły zatrudnienie oraz działania na rzecz ochrony na rynku pracy osób z niepełnosprawnościami. Poinformował o szeregu podjętych działań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej takich jak świadczenie postojowe, możliwość skorzystania z niskoprocentowej pożyczki, możliwość ubiegania się o zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne na okres 3 miesięcy przez osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz pracodawców zatrudniających mniej niż 50 pracowników. 
Wiceminister S. Szwed poinformował także o wprowadzonych przepisach umożliwiających świadczenie pracy zdalnej. Podkreślił, że wprowadzenie tej regulacji do przepisów Kodeksu pracy będzie przedmiotem prac Zespołu Problemowego ds. prawa pracy.

W dalszej części posiedzenia dyskutowano na temat wzmacniania dialogu społecznego w Polsce - przeciwdziałania naruszeniom prawa do zrzeszania się w związki zawodowe i ich działalności w zakładach pracy. Poruszono sprawę konfliktu powstałego po zwolnieniu z zakładu pracy działaczy związkowych w firmie Castorama Polska. Tematyka ta była już przedmiotem posiedzenia zespołu w dniu  5 lutego br. Partnerzy społeczni wysłuchali informacji na temat rozmów jakie są prowadzone z Zarządem Castorama Sp. z o.o. w celu zidentyfikowania problemów i zaproponowania rozwiązań na rzecz poprawy relacji zbiorowych w Spółce. 
Kolejnym punktem obrad był przegląd działalności zespołów branżowych – Zespół Trójstronny ds. Branży Spożywczej, ds. Branży Motoryzacyjnej, ds. Branży Węgla Brunatnego. Przedstawiono wyjaśnienia Ministerstwa Rozwoju odnośnie braku zgody na powołanie zespołu  ds. przemysłu motoryzacyjnego. Przewodniczący Zespołu zaproponował przyjęcie stanowiska strony społecznej w powyższej sprawie, które zostanie przekazane do Ministra Rozwoju.

Następnie zespół zajął się omówieniem senackiego projektu ustawy dot. informowania i konsultowania pracowników. Zdaniem projektodawcy nowelizacja ustawy ma na celu ułatwienie działania rad pracowników i przeprowadzania do nich wyborów, w szczególności w czasie stanu epidemii. Strona związkowa negatywnie odniosła się do projektowanej ustawy.

Uzgodniono, aby wspólnie z zespołem ds. prawa pracy dokonać przeglądu zapisów ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji.

W dalszej części dyskutowano na temat weryfikacji i zasad wpisu na listę mediatorów oraz stanu zaawansowania uzgadniania kandydatów do wpisu na listę. Strona społeczna uzgodniła, iż należy  dokonać korekty zapisów w przyjętej Uchwale nr 35 Rady Dialogu Społecznego z dnia 18 września 2019 r. w sprawie ustalenia zasad wpisu mediatorów na listę ustaloną przez ministra właściwego do spraw pracy w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi i organizacjami pracodawców reprezentatywnymi, w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

Wiceminister S. Szwed  poinformował, że w resorcie toczą się prace nad nowelizacją ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. 
 

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 20-10-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: