Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

340 sesja Rady Administracyjnej Międzynarodowego Biura Pracy

16-11-2020

           W dniach 2-14 listopada br. odbywała się w Genewie 340 sesja Rady Administracyjnej Międzynarodowego Biura Pracy.

            Z uwagi z pandemię koronawirusa sesja RA, po raz pierwszy w stuletniej historii Organizacji, odbywała się wirtualnie.

            Aby maksymalnie skrócić czas obrad, przed rozpoczęciem Rady przeprowadzono konsultacje i głosowanie on-line w sprawach uzgodnionych i nie budzących kontrowersji (np. w sprawie porządku obrad przyszłorocznej 109 sesji MKP).

            Porządek obrad Rady obejmował m.in. następujące punkty:

- Rola MOP w przeciwdziałaniu zmianie klimatu i sprawiedliwej transformacji dla wszystkich

- Reagowanie MOP na pandemię COVID-19

- Przegląd propozycji programowych i budżetowych na lata 2022–23

- Odnowienie zobowiązania do zatrudnienia młodzieży poprzez zatwierdzenie planu działań następczych w zakresie zatrudnienia młodzieży na lata 2020–2030

- Plan strategiczny MOP na lata 2022–2025

- ‎ Strategia współpracy rozwojowej MOP na lata 2020–25

- Polityka integracji osób niepełnosprawnych

- Przypadki państw w sposób rażący nieprzestrzegających postanowień ratyfikowanych konwencji MOP (Bangladesz, Chile, Gwatemala, Katar, Mjanma, Wenezuela)

            Najwięcej kontrowersji wywołało wypracowanie ostatecznej wersji decyzji RA MBP w sprawie Wenezueli (nieprzestrzeganie Konwencji MOP nr 26, 87 i 144). W związku z nieprzyjęciem przez Wenezuelę zaleceń Komisji Śledcze grupa państw amerykańskich i grupa pracodawców postulowały zamieszczenie w decyzji odniesienia do z art. 33 Konstytucji MOP (czyli przekazanie sprawy na agendę Międzynarodowej Konferencji Pracy, z tej procedury MOP skorzystała tylko raz w swojej historii wobec Mjanmy). Ponieważ nie udało się uzgodnić decyzji, sprawa została przesunięta na porządek obrad 341 sesji RA (marzec 2021 r.).

            Podczas sesji odbyło się posiedzenie wysokiego szczebla nt. COVID-19 i świat pracy. Jego uczestnicy podkreślali podczas dyskusji konieczność niezwłocznego podjęcia wszelkich możliwych działań na rzecz ochrony pracowników (szczególnie ludzi młodych, kobiet i osób niepełnosprawnych), zapewnienia im właściwej ochrony socjalnej oraz utrzymania miejsc pracy. Ustalono, że konieczne jest przygotowanie przez MOP „globalnej odpowiedzi” w tej sprawie. Przeprowadzone zostaną trójstronne konsultacji do wypracowania propozycji dot. treści i formatu takiej odpowiedzi, które zostaną poddane dyskusji podczas 341 sesji RA (marzec 2021 r.) a następnie podczas 109 sesji MKP (czerwiec 2021 r.).

            Dodatkowym punktem wniesionym na porządek obrad sesji RA w ostatnim dniu jej obrad była rezolucja w sprawie sytuacji marynarzy w dobie pandemii. Jego zgłoszenie było konsekwencją podniesienia tej sprawy na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Rządy reprezentowane w RA uznając pilny charakter sprawy i konieczność podjęcia niezwłocznych działań, wskazywały, że nie miały wystarczająco dużo czasu na konsultacje, które są nieodzowne ze względu na wielość przenikających się kwestii w niej zawartych. Rezolucja będzie przedmiotem dalszych konsultacji i prawdopodobnie zostanie przedstawiona członkom RA do głosowania korespondencyjnego.

***

Rada Administracyjna jest organem zarządzającym i koordynującym działalność Międzynarodowej Organizacji Pracy. Składa się z 56 członków, z których 28 reprezentuje rządy, a po 14 pracodawców i pracowników oraz 66 zastępców członków, z których 28 zasiada w ławach rządowych, a po 19 w szeregach pracodawców i pracowników. Wśród rządowych członków RA 10 miejsc zajmują przedstawiciele państw odgrywających największą rolę w przemyśle (Brazylia, Chiny, Francja, Indie, Japonia, Niemcy, Rosja, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Włochy). Pozostali przedstawiciele rządowi są wybierani (z uwzględnieniem podziału geograficznego) przez Konferencję na trzyletnią kadencję. Ostatnie wybory miały miejsce w 2017 r. W wyborach tych Rząd Polski został wybrany na członka tytularnego RA (do końca czerwca 2020 r.). W bieżącym roku powinny odbyć się wybory do RA, jednakże ze względu na pandemię koronawirusa i przesunięcie 109 sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy obecna kadencja została przedłużona do czerwca przyszłego roku.

 

Więcej informacji: https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB340/lang--en/index.htm

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 15-04-2021
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: