Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy

02-09-2021

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw był przedmiotem posiedzenia Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy, które w formie wideokonferencji odbyło się w dniu 30 sierpnia 2021 r. Stronę rządową  w posiedzeniu reprezentowali: Olga Semeniuk – Podsekretarz Stanu w MRiT, Małgorzata Jarosińska-Jedynak – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Piotr Patkowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów oraz Marzena Berezowska – Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Będący w konsultacjach projekt ustawy wprowadza do ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi m.in. zmiany wynikające z art. 8 i 8a dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/851 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów.Znowelizowana dyrektywa 2008/98/WE wprowadza nowe wymagania dotyczące rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP).

W trakcie dyskusji partnerzy społeczni zgłosili uwagi do projektu wykazując, że rozwiązania zawarte w ROP nie doprowadzą do osiągniecia deklarowanych celów ustawy, tj. stworzenia ram prawnych umożliwiających systemową poprawę gospodarki odpadami opakowaniowymi zapewniając maksymalne przywrócenie materiału z odpadów opakowaniowych do ponownego użycia, w tym recyklingu. Stwierdzili również, że choć zmiany związane z ochroną środowiska są nieuchronne, to przedstawione propozycje w wielu obszarach są niezgodne z przepisami Dyrektyw.

Ustalono, że zostanie przedstawione stanowisko strony pracodawców oraz strony związkowej Zespołu do przedmiotowego projektu ustawy.

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 22-09-2021
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: