Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych

03-09-2021

Projekt ustawy budżetowej na 2022 rok oraz projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 był przedmiotem posiedzenia Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych, które odbyło się 2 września 2021 r. Stronę rządową w spotkaniu reprezentowali: Sebastian Skuza – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Barbara Socha – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej i Piotr Patkowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

Projekt ustawy budżetowej na 2022 r. został przyjęty 24 sierpnia br. i uwzględnia aktualną sytuację makroekonomiczną. Według prognoz służących do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022 PKB w 2021 r. zwiększy się o 4,9%, a w przyszłym roku tempo jego wzrostu wyniesie 4,6%. Z uwagi na trwający proces uzgodnień Krajowego Programu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), w prognozie nie uwzględniono jego wpływu. Budżet na rok 2022 uwzględnia m.in.: zwiększenie nakładów na finansowanie ochrony zdrowia; środki na kluczowe programy społeczne z zakresu wspierania rodziny takie jak Program „Rodzina 500+”, realizację świadczenia „Dobry Start” czy wprowadzenie rodzinnego kapitału opiekuńczego;  waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych; finansowanie potrzeb obronnych RP; zwiększenie funduszu wynagrodzeń osobowych dla pracowników państwowej sfery budżetowej; zwiększenie wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki. Wiceminister S. Skuza poinformował, że w projekcie przyjęto prognozę dochodów budżetu państwa w kwocie 475,6 mld zł, limit wydatków budżetu państwa na poziomie 505,6 mld zł a deficyt budżetu państwa zaplanowano w wysokości 30 mld zł. Podkreślił, że resort finansów zakłada też poprawę na rynku pracy i spadek stopy bezrobocia do 6 proc. na koniec. 2021 r. i 5,9 proc. w 2022 r. Zwrócił uwagę na wzrost dochodów państwa, w tym na wzrost dochodów podatkowych do 440,8 mld zł.
W dalszej części spotkania wiceminister S. Skuza odniósł się do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022. Wskazał na najważniejsze zmiany zaproponowane w projekcie m.in.: wprowadzenie mechanizmu finansowania wybranych podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki mających największy wpływ na jakość prowadzonych badań naukowych w Polsce. Zaproponowano ustalenie odpisów na fundusze socjalne w oparciu o wartości z roku 2019 oraz  ustalenie w roku 2022 wysokości wynagrodzeń sędziów, prokuratorów i innych pracowników, których wynagrodzenia są relacjonowane do ich wynagrodzeń, w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2020 r.
W trakcie dyskusji partnerzy społeczni zgłosili uwagi do projektu wskazując m.in. na brak skutków realizacji programu KPO jak również braku skutków reformy OFE. Poruszono kwestie obniżenia wydatków na prewencję rentową oraz sposobu finansowania wydatków na NFZ.  Ponadto strona społeczna odniosła się do  kwestii reformy służb publicznych, wzrostu wynagrodzeń dla pracowników Państwowej Inspekcji Pracy oraz zamrożonego odpisu na ZFŚS.
Ustalono, że w najbliższym czasie odbędzie się kolejne posiedzenie zespołu poświęcone powyższej tematyce.
 

do góry Ostatnia modyfikacja: 22-09-2021
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: