Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy

24-11-2021

19 listopada 2021 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS. W spotkaniu wzięli udział: Pani Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Pani Anna Schmidt, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej a także przedstawiciele: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwa Rodziny i Polityki Socjalnej.

W pierwszej części spotkania dyskutowano na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska. Partnerzy społeczni zwrócili uwagę na nieprzekazanie projektu ustawy do konsultacji z Radą Dialogu Społecznego. Jednocześnie wyrazili kierunkowe poparcie koncepcji utworzenia państwowego funduszu celowego – Funduszu Transformacji Energetyki. Przedstawili postulaty, aby 75% rocznych przychodów uzyskanych ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 zostało przeznaczonych na zasilenie Funduszu Transformacji Energetyki oraz aby jednoznacznie wskazać, iż projekty finansowane z FTE mogą być realizowane także przez przedsiębiorców, dla których wytwarzanie energii nie jest podstawową działalnością, w tym sektorów przemysłu energochłonnego. Transformacja energetyczna nie jest możliwa bez redukcji emisji w sektorze energochłonnym i dlatego musi on być uwzględniony jako potencjalny beneficjent FTE. Zwrócili także uwagę na uwzględnienie w FTE wsparcia związanego z koniecznymi zmianami w obszarze zasobów ludzkich, w tym możliwość dofinansowania przekwalifikowania zawodowego i szkoleń pracowników zatrudnionych dotychczas w szeroko rozumianym sektorze energetyki konwencjonalnej. Ustalono, że decyzja o przyjęciu stanowiska Zespołu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska zostanie podjęta w trybie obiegowym.

W dalszej części posiedzenia dyskutowano w sprawie transformacji energetycznej i jej finansowania ze środków krajowych i unijnych. Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak przedstawiła informacje dotyczące funduszy europejskich oraz programów regionalnych pozwalających na rozwój sektora energetycznego w Polsce. Następnie  przedstawiciel Ministerstwa Klimatu i Środowiska przedstawił prezentację dotyczącą finansowania transformacji polskiej energetyki. W prezentacji wymienił filary Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku. Są to: sprawiedliwa transformacja, zeroemisyjny system energetyczny oraz dobra jakość powietrza. Przedstawił także informacje dotyczące m.in.: czynników wpływających na wybór źródła finansowania dla danego typu inwestycji, procesu budowy (finansowania) transformacji energetycznej Polski oraz postulaty przemysłu.   Zgodnie z danymi zawartymi w prezentacji szacowane nakłady inwestycyjne w zakresie transformacji energetycznej Polski wyniosą 1600 mld zł, z czego około 250–300 mld zł stanowić będą środki publiczne.

do góry Ostatnia modyfikacja: 03-12-2021
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: