Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Rada Dialogu Społecznego ma zastąpić Trójstronną Komisję . Rząd przyjął dziś projekt ustawy przygotowany i uzgodniony przez przedstawicieli organizacji pracodawców, związki zawodowe oraz resort pracy.

09-06-2015

Jakie są założenia projektu? Rada Dialogu Społecznego będzie nowym forum trójstronnej współpracy przedstawicieli pracowników, pracodawców i rządu. Jej działania powinny przyczyniać się do zapewniania warunków sprzyjających prowadzeniu dialogu społecznego. Ma temu służyć zmieniona formuła prawna, lepiej dostosowana do współczesnych warunków i spełniająca oczekiwania wszystkich partnerów społecznych. Rada Dialogu ma realizować zasadę partycypacji i solidarności społecznej w zakresie zatrudnienia, poprawiać jakość i skuteczność wdrażania polityk i strategii społeczno-gospodarczych oraz budować wokół nich sprzyjające warunki do współpracy trzech partnerów – organizacji pracowników, pracodawców i rządu.
Strona pracowników i pracodawców Rady będą miały również możliwość przygotowywania projektów aktów prawnych, składania wniosków o przeprowadzenie wysłuchania publicznego i zapytań do właściwych ministrów oraz możliwość występowania do Sądu Najwyższego z wnioskiem o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego, jeśli w orzecznictwie SN lub sądów powszechnych ujawniły się rozbieżności w wykładni prawa. Określono także zasady głosowania w ramach stron rady i nad wspólnymi opiniami.
Członków rady wskazywać będą uczestniczące w jej pracach organizacje związkowe, pracodawców oraz Premier RP. Powoływani będą oni przez Prezydenta RP. Posiedzenia Rady mają być jawne. Funkcja przewodniczącego będzie pełniona rotacyjnie – naprzemiennie przez przedstawiciela każdej z trzech stron. Kadencja przewodniczącego ma trwać rok, również w wojewódzkich radach, które powstaną w miejsce wojewódzkich komisji dialogu społecznego.
Nad dokumentem pracowali wspólnie eksperci związków z NSZZ "Solidarność", OPZZ i Forum Związków Zawodowych; pracodawców z Konfederacji Lewiatan, Pracodawców RP, Związku Rzemiosła Polskiego i Związek Pracodawców Business Centre Club oraz przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
O konieczności zmian dotyczących zasad działania instytucji dialogu społecznego mówiły wszystkie ze stron: związki zawodowe, organizacje pracodawców, a także strona rządowa. W styczniu br. partnerzy społeczni przedstawili swoje propozycje zmian oparte na wspólnie wypracowanym kompromisie. Dalsze prace nad projektem ustawy były prowadzone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej z udziałem członków Komisji Trójstronnej.

do góry Ostatnia modyfikacja: 06-08-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: