Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych

24-06-2015

W dniu 23 czerwca 2015 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. ubezpieczeń społecznych Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych.

Spotkanie prowadził Pan Jan Klimek – Przewodniczący Zespołu problemowego TK ds. ubezpieczeń społecznych.

W spotkaniu udział wzięli:        przedstawiciele strony pracodawców oraz strony rządowej w Zespole,

  •         przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
  •         przedstawiciele Ministerstwa Finansów,
  •         przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  •         eksperci zgłoszeni przez Konfederację Lewiatan, reprezentujący Organizację Firm Badania Opinii i Rynku, Language Centre, Agencji Badania Rynku SESTA.

Porządek obrad obejmował:

  1. Zwiększenie wysokości wskaźnika waloryzacji emerytur i rent z FUS w 2016 r. zgodnie z art. 89 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz.U. z 2015 r. poz. 748).
  2. Informacja ZUS dotycząca problemów i zastrzeżeń zgłaszanych przez Konfederację Lewiatan w Liście otwartym z dnia 3 kwietnia br., znak KL/210/73/GSB/2015.

ad 1.

Strona rządowa z uwagi na:

  1. sytuację finansów publicznych, w tym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
  2. fakt, że rok 2016 będzie kolejnym rokiem obowiązywania stabilizującej reguły wydatkowej wykorzystywanej w procesie budżetowym w sposób wiążący,
  3. potrzebę podejmowania działań, które przyczynią się do zminimalizowania tempa wzrostu tzw. sztywnych wydatków budżetu państwa, do których zalicza się dotacje dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Emerytalno-Rentowego KRUS, a także wydatki na zaopatrzenie emerytalne służb mundurowych

zaproponowała Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych pozostawienie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2016 r. na ustawowym minimum wynoszącym 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2015 r.

Koszt waloryzacji w 2016 r., przy 20% wskaźniku, szacowany jest na ok. 940 mln zł zakładając 10 miesięczny skutek od marca do grudnia.

Strona pracodawców przychyliła się do przedstawionej przez stronę rządową propozycji zwiększenia wysokości wskaźnika waloryzacji emerytur i rent na 2016 r.

Strona związkowa, z uwagi na zawieszenie prac w Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, przekazała listownie swoje wspólne stanowisko, w którym mówi, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent powinien wynosić nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w 2015 roku zwiększony o 50 % realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r.

Reasumując - partnerzy społeczni w trakcie posiedzenia Zespołu nie uzgodnili wysokości wzrostu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent na 2016 r.

ad 2.

Głos zabrali przedstawiciele Konfederacji Lewiatan oraz eksperci. Przedstawiono problemy i zastrzeżenia dotyczące kontroli prowadzonych przez inspektorów ZUS u płatników składek w zakresie zgłaszania do ubezpieczeń społecznych osób wykonujących pracę na podstawie umowy o dzieło. Poinformowano, że kontrole przeprowadzane są w sposób dopuszczający swobodną interpretację przepisów, z jednoznacznym negatywnym nastawieniem wobec płatników składek. Niepokój przedsiębiorców budzi kwestionowanie prawidłowości zawierania umów o dzieło, które od wielu lat były niezmiennie stosowanie i podczas wcześniejszych kontroli inspektorów ZUS nie budziły wątpliwości, co do treści i celu wybranego rodzaju stosunku prawnego, a także wzajemnych praw i obowiązków.

Zwrócono uwagę na poważne konsekwencje finansowe takich działań dla małych przedsiębiorców, którzy nie są w stanie pokryć wysokich kwot należności pieniężnych z lat ubiegłych z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, kiedy działali w przeświadczeniu, że postępują zgodnie z literą prawa.

M.in. dlatego oczekują wyjaśnienia dlaczego ZUS podważa zawierane umowy o dzieło, np. przez szkoły językowe, firmy szkoleniowe, ośrodki badania opinii publicznej, podczas gdy umowy takie sporządzane do tej pory według tych samych zasad przez wiele lat nie były kwestionowane.

Eksperci Konfederacji Lewiatan przedstawili przykłady potwierdzające, ich zdaniem, występujące podczas kontroli ZUS, nieprawidłowości, które mogą naruszać konstytucyjną zasadę równości wobec prawa.

Przedstawiciel ZUS poinformował, że Prezes ZUS w dniu 15 maja br. przesłał na ręce Pani Prezydent Konfederacji Lewiatan szczegółowe wyjaśnienia dotyczące kwestii poruszonych w Liście otwartym Konfederacji Lewiatan. Niemniej jednak, ze względu na wagę problemu, ZUS zaproponował zorganizowanie spotkań roboczych z przedstawicielami przedsiębiorców, w trakcie których przeanalizowane zostaną wszelkie zgłaszane wątpliwości. Pierwsze spotkanie zaplanowane zostało na 9 lipca br.

do góry Ostatnia modyfikacja: 06-08-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: