Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu problemowego TK ds. rozwoju dialogu społecznego

23-06-2015

W dniu 22 czerwca 2015 r. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego TK ds. rozwoju dialogu społecznego, któremu przewodniczył Pan Zbigniew Żurek – Wiceprezes BCC.
W spotkaniu uczestniczyli statutowi członkowie Zespołu reprezentujący strony: pracodawców i rządową.
Stronę rządową reprezentował Pan Jacek Męcina – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.
W posiedzeniu udział wzięli także przedstawiciele trzech biur wojewódzkich komisji dialogu społecznego (WKDS).

Proponowany porządek obrad obejmował następujące punkty:

  1. Sytuacja formalna dialogu społecznego w Polsce w świetle projektu nowej ustawy
  2. Radzie Dialogu Społecznego... Postęp prac nad ustawą, prognozy, perspektywy.
  3. Dialog społeczny w roku 2015 w praktyce (negocjacje projektu ustawy o RDS, inicjatywy lokalne i regionalne, spotkania gremiów TK, inne działania...) – dyskusja.
  4. Informacja ZP BCC o działaniach w roku 2015.
  5. Sprawy różne.

Na początku spotkania przedstawicielka Mazowieckiej WKDS odczytała tekst Apelu, który został przyjęty 18 czerwca br. przez uczestników konferencji poświęconej dialogowi regionalnemu. W Apelu tym, który zostanie złożony na ręce Ministra Pracy i Polityki Społecznej, postuluje się, aby po wejściu w życie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego... powołać przy nowo powstałej Radzie Forum Dialogu Regionalnego, złożone z przedstawicieli Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego, reprezentujących wszystkie cztery strony dialogu.

Przedstawiciel strony rządowej poinformował, że do czasu powołania Rady Dialogu Społecznego Trójstronna Komisja będzie kontynuować swoje prace. Omówił pokrótce tryb prac sejmowych nad projektem ustawy. Po przyjęciu nowej regulacji Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej poinformuje partnerów społecznych o harmonogramie prac związanych z jej wdrażaniem, w tym z opracowaniem regulaminu i powołaniem członków RDS.

Pan Przewodniczący Zbigniew Żurek przedstawił informację na temat najważniejszych wybranych działań ZP BCC w I półroczu 2015 roku. Odczytał listę podjętych inicjatyw – opinii, stanowisk, postulatów, opracowań, konferencji itp. Przyjęto ustalenie, że ww. lista zostanie rozesłana członkom Zespołu przez Sekretariat Zespołu, który po otrzymaniu informacji zwrotnej od partnerów społecznych wyśle te dokumenty, którymi będą oni zainteresowani.

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 06-08-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: