Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego

05-02-2016

W dniu 4 lutego 2016 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego. Spotkanie prowadził Przewodniczący Rady – Piotr Duda Przewodniczący NSZZ „Solidarność”. W obradach uczestniczyli Wiceprzewodniczący Rady – Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Henryka Bochniarz Prezydent Konfederacji Lewiatan, Dorota Gardias Przewodnicząca FZZ, Jerzy Bartnik Prezes ZRP, Jan Guz Przewodniczący OPZZ, Andrzej Malinowski Prezydent Pracodawców RP oraz Zbigniew Żurek Wiceprezes ZP-BCC, Stanisław Szwed Sekretarz Stanu w MRPiPS.

W trakcie spotkania zaakceptowano rekomendacje Sekretarzy Prezydium dotyczące planu prac Rady Dialogu Społecznego na 2016 r. Rada Dialogu Społecznego podejmie w tej sprawie uchwałę na posiedzeniu w dniu 18 lutego br.

W dalszej części obrad Przewodniczący RDS przedstawił informację w sprawie tematów zaproponowanych przez zespoły problemowe do prac w 2016 r. oraz poinformował o przyjętych przez zespoły stanowiskach.

Na wniosek Doradcy Prezydenta RP Prezydium dyskutowało nt. sytuacji płacowo-socjalnej pracowników jednostek i instytucji podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej. Uzgodniono, że problematyka ta zostanie skierowana pod obrady zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych.

Podczas spotkania omówiono przekazane do Rady stanowiska Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Kielcach dotyczące zwiększenia finansowania Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego, oraz w sprawie stałego udziału przedstawiciela WRDS-ów w posiedzeniach plenarnych Rady Dialogu Społecznego.  Ustalono, że odbędzie się spotkanie Prezydium RDS z Przewodniczącymi WRDS podczas, którego zostaną ustalone między innymi zasady współpracy pomiędzy Radą a WRDS.

Sekretarze Prezydium przygotują projekt uchwały w sprawie zasad usprawnienia trybu opiniowania przez Radę aktów prawnych przygotowywanych przez Radę Ministrów w trybie art. 5 ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

W związku z brakiem pozytywnej rekomendacji komisji konkursowej na Dyrektora Biura RDS ustalono, że odbędzie się kolejny nabór na ww. stanowisko.

Prezydium podjęło Decyzję nr 2 w sprawie zatwierdzenie regulaminu Biura Rady.
Zaakceptowano również przedstawione przez Dyrektora Biura sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biura za 2015 r. Uchwała w tej sprawie zostanie podjęta na najbliższym posiedzeniu plenarnym Rady.

Ustalono, że posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego odbędzie się 18 lutego br. W porządku obrad poza przyjęciem uzgodnionych wcześniej uchwał znajdą się następujące tematy:

  • Przyszły kształt systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) w kontekście projektu zmiany dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie  oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE.
  • Dyskusja nad projektem ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

Oba zagadnienia będą wcześniej tematem prac zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy.
Posiedzenie zespołu zaplanowano na 16 lutego br.
 

do góry Ostatnia modyfikacja: 22-09-2021
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: