Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Zespołu Posiedzenie Trójstronnego do Spraw Ochrony Zdrowia.

23-05-2017

W dniu 22 maja 2017 r. w CPS Dialog odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia z udziałem Współprzewodniczącej Zespołu Józefy Szczurek-Żelazko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Elżbiety Bojanowskiej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Zbigniewa Króla, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

 

W pierwszej części spotkania Minister E. Bojanowska omówiła sposoby świadczeń w domach opieki społecznej. Poinformowała, że prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej należą do zadań własnych samorządu powiatowego. Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. Również po stronie domu leży obowiązek umożliwienia i zorganizowania pomocy mieszkańcom w dostępie do korzystania ze świadczeń zdrowotnych przysługujących  im na podstawie przepisów o świadczeniach z ubezpieczenia zdrowotnego i finansowanych z opłaconych między innymi przez mieszkańców domów pomocy społecznej składek zdrowotnych. Dom nie świadczy usług zdrowotnych ponieważ nie posiada statutu zakładu opieki zdrowotnej. Warunki udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zostały określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210. poz. 2135, ze zm.), aktach wykonawczych do tej ustawy oraz zarządzeniach Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w poszczególnych rodzajach świadczeń. Mieszkańcy domów pomocy społecznej jako osoby wymagające opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, w szczególności mogą korzystać z kontraktowanych przez Fundusz świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka długoterminowa.

Minister Zbigniew Król przybliżył kwestię prac dot. Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016–2020, która jest jednym z priorytetowych działań w ramach prowadzonej polityki zdrowotnej. Podstawą prawną dla Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego jest art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. Do najbardziej istotnych zadań Programu należy przede wszystkim zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Program zakłada trzy istotne elementy: wyrównanie dostępu do różnych form opieki psychiatrycznej; wzbogacenie oferty terapeutycznej; rozwój środowiskowego modelu opieki psychiatrycznej.  Pilotażowy program psychiatrii środowiskowej zakłada powstanie specjalnych ośrodków zdrowia psychicznego, zapewniających kompleksową opiekę nad chorymi bez konieczności ich hospitalizacji.

 

 

 

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 15-01-2021
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: