Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Kultury i Mediów

07-09-2017

W dniu 6 września 2017 r. w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Kultury i Mediów, które prowadził Jarosław Sellin – Sekretarz Stanu w MKiDN.

W trakcie spotkania dyskutowano między innymi na temat ustawy o instytucjach artystycznych.

Minister J. Sellin poinformował o rozpoczętej w dniu 4 września br. we Wrocławiu Ogólnopolskiej Konferencji Kultury oraz kolejnych spotkaniach, które odbędą się w Lublinie, Gdańsku, Krakowie i Bytomiu. Panele dyskusyjne poświęcone są dziedzinom sztuki i skupią się namuzyce, sztuce tradycyjnej, teatrze, sztukach plastycznych oraz tańcu. Obrady, które odbywać się będą z udziałem autorytetów uznanych przez środowisko, artystów i organizatorów mają za zadanie omówienie najistotniejszych zagadnień wiążących z aktualnym stanem kultury w Polsce. Przedmiotem debaty staną się m.in. kwestie relacji pomiędzy państwem a jego działalnością artystyczną, obszary wymagające regulacji oraz wsparcia państwowego mecenatu, zagadnienia dotyczące roli kapitału prywatnego w rozwoju kultury czy wzajemne zależności między twórcami a instytucjami oraz ich odbiorcami. Konferencje mają na celu stworzenie perspektywy dla  wypracowania zmian legislacyjnych, obejmujących w pierwszej kolejności podstawową w tym zakresie ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, jak również niezbędne modyfikacje powiązanych aktów prawnych, takich jak ustawy o prawie autorskim, emeryturach, samorządzie czy organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie, a także wykorzystanie możliwości zmian nielegislacyjnych w postaci programów ministerialnych, list dobrych praktyk czy sformułowaniu porozumień i układów zbiorowych. 

Następnie przedstawiciel Ministerstwa Kultury zapoznał członków Zespołu z aktualnym wykazem prac legislacyjnych prowadzonych w resorcie. Szczególną uwagę zwrócono na przyjętą ustawę o restytucji narodowych dóbr kultury. Poinformowano m.in. o trwających pracach w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie”, o projekcie ustawy o zachętach finansowych dla produkcji audiowizualnej oraz o ustanowieniu Programu Wieloletniego pod nazwą „Niepodległa” na lata 2017-2021.

Kolejnym omawianym punktem porządku obrad była kwestia ponadzakładowego układu zbiorowego dla instytucji prowadzonych przez MKiDN. W trakcie dyskusji poruszono m.in. kwestię zakresu podmiotowego układu oraz systemu wynagradzania w obszarze instytucji kultury. Ustalono, że dyskusja będzie kontynuowana na kolejnym posiedzeniu Zespołu.

do góry Ostatnia modyfikacja: 22-06-2018
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: