Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Wspólne posiedzenie zespołu doraźnego RDS ds. zamówień publicznych oraz podzespołu ds. ochrony zdrowia

13-09-2017

W dniu 12 września  2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się wspólne posiedzenie zespołu doraźnego Rady Dialogu Społecznego ds. zamówień publicznych oraz podzespołu ds. ochrony zdrowia. W spotkaniu udział wziął Leszek Skiba – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów oraz  przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rozwoju, Narodowego Funduszu Zdrowia, Najwyższej Izby Kontroli i Urzędu Zamówień Publicznych.

Posiedzenie było kontynuacją dyskusji związanej z kryteriami pozacenowymi  w zamówieniach na zakup leków oraz na temat zmiany ustawy o działalności leczniczej w zakresie art. 54.

Przedstawiciel Pracodawców RP przedstawił wyniki opinii prawnej jaka została  zlecona w kwestii czy prawo UE zezwala na stosowanie kryteriów pozacenowych na potrzeby udzielania zamówień w zamówieniach publicznych na leki. Opinia w tym zakresie potwierdza zastosowanie kryteriów innych niż cena.

W dalszej części spotkania eksperci partnerów społecznych odnieśli się do tez postawionych w dokumencie pn. „Wybrane zagadnienia dotyczące zamówień publicznych: opisanie przedmiotu zamówienia oraz stosowanie kryteriów oceny ofert w sektorze farmaceutycznym, ze szczególnym uwzględnieniem leków biologicznych”.

Następnie odbyło się posiedzenie zespołu doraźnego ds. zamówień publicznych poświęcone omówieniu projektu stanowiska w sprawie nowelizacji ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników. Członkowie zespołu uzgodnili, że dalsze prace będą prowadzone trybie roboczym.

Zaproponowano, aby kolejne spotkanie poświęcone było dyskusji nad wypracowaniem propozycji dobrych praktyk w zakresie zamówień publicznych oraz podjęciu prac nad nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych.

do góry Ostatnia modyfikacja: 22-06-2018
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: