Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Elżbieta Rafalska nową Przewodniczącą Rady Dialogu Społecznego

31-10-2017

Minister Elżbieta Rafalska została wskazana przez Premier Beatę Szydło na roczną kadencję przewodniczenia Radzie Dialogu Społecznego i zastąpiła na tym miejscu Henrykę Bochniarz – Prezydent Konfederacji Lewiatan. Uroczyste przejęcie przewodnictwa w Radzie odbyło się w dniu 30 października 2017 r. w Pałacu Prezydenckim, podczas posiedzenia plenarnego z udziałem Prezydenta RP – Andrzeja Dudy, Prezes Rady Ministrów – Beaty Szydło, Stanisława Szweda – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz pozostałych członków Rady i przedstawicieli rządu oraz partnerów społecznych.

Minister Elżbieta Rafalska w swoim wystąpieniu podkreśliła, że przewodnictwo w Radzie to zaszczyt i duża odpowiedzialność. Mówiąc o dialogu zwróciła uwagę, że jest on niezbędny i przyczynia się do wypracowania znacznie lepszych rozwiązań. Dodała również, że rząd prowadzi aktywną politykę społeczną w której dialog jest niezbędny. W ocenie nowej Przewodniczącej Rady istnieje potrzeba lepszej promocji dialogu społecznego.

Prezydent RP – Andrzej Duda przedstawił projekt nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. Projektowana nowelizacja jest wykonaniem zapisu art. 87 ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Zmiany przedstawione przez Prezydenta RP dotyczyły m.in. możliwości podejmowania uchwał przez stronę społeczną Rady w drodze głosowania korespondencyjnego, rozszerzenia kompetencji Rady o wystąpienie do Sejmu i Senatu z wnioskiem o umożliwienie przedstawienia Sejmowi lub Senatowi informacji dotyczącej spraw o istotnym znaczeniu, poszerzenia kręgu osób mogących brać udział w posiedzeniach plenarnych Rady z głosem doradczym o przedstawiciela Głównego Inspektora Pracy, rozszerzenia katalogu uprawnień zastrzeżonych do realizacji w ramach dialogu autonomicznego strony pracowników i strony pracodawców Rady o opiniowanie projektów strategii, projektów programów oraz projektów innych dokumentów rządowych dotyczących planowanych działań Rady Ministrów oraz wzmocnienia dialogu regionalnego realizowanego przez wojewódzkie rady dialogu społecznego.

W dalszej części spotkania odbyła się dyskusja na temat rozwiązań służących poprawie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Przewodniczący zespołu ds. usług publicznych, Sławomir Broniarz przedstawił informacje z prac zespołu. Poinformował, że do 6 listopada br. partnerzy społeczni przedstawią Ministerstwu Zdrowia swoje propozycje w kwestii zmian systemowych w ochronie zdrowia. Kolejne posiedzenie Zespołu jest zaplanowane na dzień 15 listopada br.

Następnie Konrad Szymański – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych przedstawił informacje na temat przygotowań do Szczytu Społecznego na rzecz Sprawiedliwego Zatrudnienia i Wzrostu Gospodarczego w Göteborgu.Szczyt społeczny, który odbędzie się w 17 listopada, będzie okazją do omówienia priorytetów i inicjatyw politycznych na poziomie europejskim. Celem szczytu będzie zgromadzenie szefów państw i rządów, partnerów społecznych i innych ważnych podmiotów, którzy będą współpracować na rzecz wspierania sprawiedliwego zatrudnienia i wzrostu gospodarczego. Wiceminister Szymański wyraził zadowolenie z przyjętego wspólnego stanowiska partnerów społecznych Zespołu problemowego ds. międzynarodowych dotyczącego Europejskiego Filaru Praw Socjalnych.

W dalszej kolejności strona społeczna Rady przyjęła uchwały w sprawie:

  • rządowego projektu z dnia 20 września 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (publiczny rejestr podatników VAT),
  • w sprawie rekomendacji zmian w finansowaniu kształcenia osób niepełnosprawnych w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
  • w sprawie powołania Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności,
  • wsprawie Europejskiego Filaru Praw Socjalnych.

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 20-10-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: