Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie podzespołu ds. ochrony zdrowia

13-12-2017

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (UD 149) tzw. mała nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym był przedmiotem posiedzenia podzespołu ds. ochrony zdrowia. W spotkaniu, które odbyło się 12 grudnia 2017 r. udział wziął Zbigniew Król – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, oraz przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Finansów.

Szczegółowe propozycje zmian do powyższego projektu przedstawił M. Komza – Dyrektor Departamentu Ratownictwa Medycznego i Obronności w MZ. Projekt zakłada m.in. konieczność uporządkowania kwestii związanych z utrzymaniem, obsługą techniczną i rozwojem Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM), poprzez przeniesie  tych zadań z zakresu kompetencji ministra właściwego do spraw administracji publicznej do zakresu kompetencji ministra właściwego do spraw zdrowia. Ponadto wprowadza pojęcie „dyspozytorni medycznej”, która stanie się komórką organizacyjna urzędu wojewódzkiego, pełniącą rolę ośrodka działania SWD PRM na terenie województwa. Powołane zostanie również Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego.

Następnie odbyła się dyskusja pomiędzy przedstawicielami partnerów społecznych i stroną rządową.

W dalszej części spotkania Dagmara Lebiecka – Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w MZ przedstawiła projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Zakres nowelizacji obejmuje m.in. zakaz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie zakładów leczniczych i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne; zakaz wprowadzenia do obrotu alkoholu w postaci proszku, kryształu, żelu lub pasty; zmianę sposobu powoływania i odwoływania dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, reklamę i promocję piwa, która nie będzie mogła być prowadzona w telewizji, radiu, kinie i teatrze między godziną 600 a 2300. Działania mają na celu ograniczenie spożycia alkoholu wśród społeczeństwa, w tym u młodych ludzi.

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 29-09-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: