Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Transportu Drogowego

22-12-2017

Projekt nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowców był przedmiotem posiedzenia Trójstronnego Zespołu ds. Transportu Drogowego, które odbyło się 21 grudnia 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Obradom przewodniczył Pan Marek Chodkiewicz – Podsekretarz Stanu w tym resorcie. Ponadto stronę rządową reprezentowali przedstawiciele Ministerstw: Finansów, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Pierwszym celem projektu nowelizacji ustawy jest poprawa warunków pracy i socjalnych kierowców. Proponowane zapisy mają ograniczyć występujące w tym obszarze nieprawidłowości. Ponadto zaprezentowany akt prawny zakłada nowy model wynagrodzenia. Obecnie jedynie 25% honorarium kierowców stanowi wynagrodzenie zasadnicze. Pozostałe 75% to różnego rodzaju dodatki wynikające m.in. z diety i ryczałtów. Według proponowanych zmian zwiększeniu ma ulec podstawa składek na ubezpieczenia społeczne kierowców oraz przyszłych świadczeń społecznych, tj. emerytur, rent i zasiłków chorobowych. Takie rozwiązanie jest zgodne z dyrektywą 96/71/WE oraz ogólnymi zasadami dotyczącymi delegowanych pracowników w ramach świadczenia usług.

Strona pracowników oraz strona pracodawców Zespołu poprosiła o pisemne uzasadnienie projektowanych zmian. Dodatkowo w toku dyskusji postanowiono, że każda z organizacji przygotuje uwagi i postulaty do projektu nowelizacji. Mają być one omówione na następnym posiedzeniu Zespołu. 

do góry Ostatnia modyfikacja: 26-04-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: