Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw

15-06-2018

Podczas posiedzenia plenarnego w dniu 7 czerwca 2018 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw.

Projekt ustawy został przygotowany przez Rząd.

Ustawa przewiduje, że osoby wykonujące pracę zarobkową będą mogły tworzyć i wstępować do organizacji związkowych. Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów ustawy z prawa tworzenia i wstępowania do związków zawodowych nie mogą korzystać np. osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych.

Nowe przepisy są w głównej mierze konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2015 r. sygn. akt K 1/13.

Pozostałe najważniejsze zmiany przewidziane ustawą zakładają m.in.:

  • rozszerzenie na inne niż pracownicy osoby wykonujące pracę zarobkową mechanizmów ochronnych na wypadek ich nierównego traktowania z powodu przynależności związkowej,
  • przyznanie innym niż pracownicy osobom wykonującym pracę zarobkową prawa do zwolnienia od pracy zawodowej na czas niezbędny do wykonania czynności doraźnej,
  • wprowadzenie procedury weryfikacji liczebności zakładowej organizacji związkowej,
  • wprowadzenie możliwości zawierania układów zbiorowych pracy dla innych niż pracownicy osób wykonujących pracę zarobkową,
  • podwyższenie progów reprezentatywności dla zakładowych organizacji związkowych (z 7% do 8% dla organizacji wchodzących w skład Rady Dialogu Społecznego i ich organizacji członkowskich oraz z 10% do 15% dla pozostałych organizacji),
  • objęcie także innych niż pracownicy działaczy związkowych szczególną ochroną przed rozwiązaniem lub wypowiedzeniem umowy,
  • wprowadzenie możliwości przekazania dotacji ze środków budżetowych na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem polskich organizacji reprezentujących interesy osób wykonujących pracę zarobkową i pracodawców na forum organów Unii Europejskiej.

 

Ustawa w dniu 8 czerwca 2018 roku została przekazana do Senatu.

do góry Ostatnia modyfikacja: 06-08-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: