Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej

28-06-2018

25 czerwca 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego ,,Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej. Stronę rządową reprezentowali Podsekretarze Stanu w Ministerstwie Energii - Pan Tomasz Dąbrowski oraz Pan Tadeusz Skobel, a także przedstawiciele resortów: finansów, środowiska oraz rodziny, pracy i polityki społecznej. Na spotkaniu obecni byli również reprezentanci Urzędu Regulacji Energetyki oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

Podczas posiedzenia rozmawiano o projekcie rozporządzenia Ministra Energii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych, które ma zastąpić obowiązujące od 28 marca 2013 r. rozporządzenie Ministra Gospodarki w tej sprawie. Projektowany akt prawny ma na celu: 1) ujednolicenie definicji pojęć używanych w energetyce, zarówno w obszarze organizacji prac, jak i w sferze eksploatacji urządzeń energetycznych; 2) określenie czytelnych kryteriów w zakresie tworzenia zasad eksploatacji urządzeń energetycznych; 3) opracowanie podstawowych wytycznych w odniesieniu do organizacji prac wykonywanych przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. W trakcie dyskusji strona związkowa Zespołu zgłosiła uwagi i propozycje zmian do powyższego projektu rozporządzenia. Uzgodniono, że w ramach trwającego procesu konsultacji społecznych, zostaną one przekazane Ministerstwu Energii w formie pisemnej.

Ponadto kontynuowano dyskusję na temat możliwości utworzenia związku pracodawców w celu wypracowania i przyjęcia ponadzakładowego układu zbiorowego pracy (PUZP) dla sektora energetycznego. Strony zgodziły się na reaktywowanie działalności Zespołu roboczego do spraw standardów w energetyce. Przyjęto ustalenie, że opracuje on propozycje standardów obowiązujących w energetyce, w tym standardów do pracy nad PUZP.

W dalszej części obrad przedstawiciele Ministerstwa Energii poinformowali, że na chwilę obecną nie są prowadzone żadne prace zmierzające do łączenia istniejących grup energetycznych. Jednocześnie zapewniono, że ewentualna reorganizacja sektora energetycznego w przyszłości będzie poprzedzona konsultacjami ze stroną społeczną.

do góry Ostatnia modyfikacja: 06-08-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: