Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Połączone posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych oraz Zespołu Problemowego RDS ds. ubezpieczeń społecznych

28-06-2018

26 czerwca 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego ,,Dialog” w Warszawie odbyło się połączone posiedzenie Zespołu Problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych oraz Zespołu Problemowego ds. ubezpieczeń społecznych. W spotkaniu stronę rządową reprezentowali Marcin Zieleniecki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Tomasz Robaczyński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

W trakcie dyskusji dotyczącej wypracowania ostatecznego kształtu stanowiska strony pracowników i strony pracodawców w sprawie rządowego projektu ustawy o pracowniczych programach kapitałowych uzgodniono, że Przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego przekazany zostanie projekt stanowiska wraz ze zgłoszonymi do niego uwagami.

Podczas spotkania Minister Zieleniecki przedstawił przyjęty w dniu 12.06.2018 r. przez Radę Ministrów dokument Propozycja zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2019 r. Strona rządowa proponuje w nim pozostawienie poziomu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent na poziomie 103,26%. Wzrost świadczeń przy tym wskaźniku oznacza, że: 1) najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta socjalna wzrosną z 1029,80 zł do 1063,37 zł; 2) przeciętna emerytura wzrośnie z 2262,88 zł do 2336,65 zł; 3) przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy wzrośnie z 1713,15 zł do 1769,00 zł; 4) przeciętna renta rodzinna wzrośnie z 1980,62 zł do 2045,19 zł.

Omówiono również zmiany zaproponowane w projekcie rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie lokowania środków Funduszu Rezerwy Demograficznej. Wiążą się one z projektem ustawy zmieniającym ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych, który jest obecnie procedowany w parlamencie. Projektowany akt prawny zakłada zniesienie odrębności zasad lokowania i inwestowania środków, które zostały przekazane z Otwartych Funduszy Emerytalnych na rzecz Funduszu Rezerwy Demograficznej.

W dalszej części posiedzenia Minister Robaczyński zaprezentował Założenia projektu budżetu państwa na 2019 r. Przyjęto następujące założenia makroekonomiczne: dynamika realna PKB wyniesie 3,8 proc.; średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) – 2,3 proc.; przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wzrośnie o 5,6 proc; dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniesie 6,1 proc. Rząd założył także, że przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej wyniesie 10 mln 709 tys. etatów; stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku – 5,6 proc.; przeciętne zatrudnienie w państwowej sferze budżetowej – 559 tys. etatów. Przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 100,0 proc. w ujęciu nominalnym, co oznacza, że wynagrodzenia w 2019 r. nie będą automatycznie waloryzowane jednym wskaźnikiem.

do góry Ostatnia modyfikacja: 06-08-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: