Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Wspólne posiedzenie Zespołu RDS ds. rozwoju dialogu społecznego oraz Zespołu RDS ds. prawa pracy

28-06-2018

W dniu 27 czerwca 2018 r. w CPS „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie połączonych Zespołów problemowych RDS: ds. prawa pracy oraz ds. rozwoju dialogu społecznego, któremu przewodniczyli Pan Jacek Męcina i Pan Zbigniew Żurek – Przewodniczący  Zespołów.

Spotkanie było poświęcone omówieniu rekomendacji Grupy roboczej ds. europejskiego dialogu społecznego, działającej w ramach Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego, w sprawie wdrażania w Polsce porozumienia ramowego europejskich partnerów społecznych dotyczącego aktywnego starzenia się społeczeństwa i podejścia międzypokoleniowego z dnia 8 marca 2017 roku.

Przedstawiciel Grupy roboczej, reprezentujący Konfederację Lewiatan, zreferował prace Grupy koncentrujące się na pięciu obszarach: umowa mentorska, strategiczna ocena potencjału demograficznego i kompetencyjnego pracowników jako konieczny krok w kierunku opracowania strategii zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach, zmiana organizacji czasu pracy, oferta szkoleniowa w kontekście idei kształcenia ustawicznego oraz kwestie związane ze starszymi osobami bezrobotnymi. Przedstawił następujące rekomendacje Grupy roboczej:

  • dla Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy – podjęcie prac nad oceną dostępności oferty szkoleniowej w kontekście idei uczenia się przez całe życie oraz oferty dla starszych pracowników;
  • dla Zespołu problemowego ds. prawa pracy – podjęcie prac nad organizacją czasu pracy starszych pracowników oraz nad umową mentorską;
  • dla Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” – zorganizowanie cyklu seminariów na temat dobrych praktyk w zakresie strategicznej oceny demograficznej w przedsiębiorstwach.

W wyniku dyskusji ww. rekomendacje zostały zaakceptowane jako wpisujące się w plan pracy Zespołów problemowych: ds. prawa pracy, ds. rozwoju dialogu społecznego, ds. ubezpieczeń społecznych, ds. usług publicznych oraz ds. polityki gospodarczej i rynku pracy. Członkowie połączonych zespołów zgodzili się co do konieczności sformułowania tez niezbędnych do wypracowania rekomendacji, które posłużą jako materiał do debaty podczas kolejnego posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego. Dyskusja miałaby dotyczyć przede wszystkim możliwości upowszechnienia dobrych praktyk, a także analizy adekwatności obecnych regulacji prawnych – w zakresie ww. pięciu obszarów (wypracowanie wniosków i propozycji legislacyjnych).

Przyjęto również ustalenie, że Zespół problemowy ds. prawa pracy wyodrębni z propozycji legislacyjnych, opracowanych przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy, zagadnienia powiązane z rekomendacjami, w celu podjęcia wspólnych prac nad nimi.
Jednocześnie uzgodniono, że do Prezydium RDS zostanie przekazana informacja w sprawie przyjęcia nowych tematów prac i ich przydzieleniu poszczególnym zespołom problemowym.

do góry Ostatnia modyfikacja: 06-08-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: