Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Rady Dialogu Społecznego

12-07-2018

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Elżbieta Rafalska przewodniczyła posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego, które odbyło się 12 lipca 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. W spotkaniu resort rodziny reprezentował również: Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu.

W pierwszej części spotkania członkowie Rady wysłuchali informacji Henryka Nakoniecznego - Przewodniczącego Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych z posiedzeń zespołu, który dwukrotnie obradował o założeniach projektu budżetu państwa na 2019 r., w tym prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2019,  propozycji średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2019 oraz  propozycji wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę na rok 2019.
Partnerom społecznym nie udało się wypracować projektu wspólnego stanowiska strony pracowników i strony pracodawców Rady w sprawie Założeń projektu budżetu państwa na 2019 r. oraz prognozowanych wskaźników makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na kolejny rok. Nie uzgodniono również projektów wspólnych stanowisk w sprawie wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2019 oraz wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę na rok 2019. Główna przyczyną braku wspólnego stanowiska były m.in. różne oceny przedstawionych przez stronę rządową propozycji.

Następnie wiceminister finansów – Leszek Skiba, odpowiadając na pytania, przedstawił najważniejsze informacje dotyczące założeń projektu budżetu państwa na rok 2019., w tym złożoności wskaźnika wynagrodzeń. Przedstawił też w liczbach dynamikę wynagrodzeń w latach 2010-2017, gdzie wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w latach 2016-17 był 3-krotnie wyższy niż w latach 2010-14.

W dalszej części posiedzenia Mariusz Haładyj – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii zaprezentował Koncepcję nowego Prawa Zamówień Publicznych. Przygotowano koncepcję, a nie projekt ustawy, aby w dialogu społecznym można było wypracować jak najlepsze rozwiązania. Usprawnienie zamówień publicznych może przyczynić się do stałego wzrostu gospodarczego kraju, poprawy jakości zamawianych dostaw, usług, wsparcie innowacyjności, prowadzenia zrównoważonej polityki gospodarczej sprzyjającej zapobieganiu wykluczeniu społecznemu i gospodarczemu. Cele strategiczne nowej regulacji to stworzenie warunków do realizacji celów Polityki Zakupowej Państwa oraz bardziej efektywne wydatkowanie środków publicznych. Realizacji celów strategicznych podporządkowane są liczne cele szczegółowe.

Relacje z prac doraźnego Zespołu ds. zamówień publicznych i stanowisko Zespołu w temacie „Koncepcja nowego Prawa Zamówień Publicznych” przedstawiła Sylwia Szczepańska – członek zespołu. Podkreśliła, że stanowisko powstawało w duchu współpracy. W stanowisku pozytywnie oceniono cel i priorytety nowego prawa zamówień publicznych.
 

do góry Ostatnia modyfikacja: 26-03-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: