Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. prawa pracy

24-09-2018

19 września 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego ,,Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. prawa pracy. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W pierwszej części posiedzenia miała miejsce dyskusja w sprawie projektów wypracowanych przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy, która zakończyła prace 14 marca br. Poszczególne organizacje pracowników i pracodawców, po przeanalizowaniu dorobku Komisji, przedstawiły tematy, które w ich opinii powinny zostać podjęte na forum zespołu w celu ewentualnego przygotowania projektów nowelizacji Kodeksu pracy. Wśród zagadnień zgłoszonych przez stronę społeczną Zespołu znalazły się m.in.: zatrudnianie pracowników w formie telepracy; praca na odległość; pozasądowe formy rozwiązywania sporów ze stosunku pracy; rozwiązywanie sporów zbiorowych; uregulowanie problematyki dotyczącej uznaniowych składników wynagrodzenia; kwestie gwarancji i ochrony zatrudniania osób starszych; wysokość wynagradzania młodocianych pracowników i refundacji pracodawcom wypłaconych im wynagrodzeń.

W dalszej części spotkania przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej omówili stan prac nad projektem rozporządzenia w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. W wyniku wcześniej przeprowadzonych konsultacji strony Zespołu uznały za zasadne rozszerzenie katalogu możliwości zapewniania posiłków przez pracodawców. Obecnie trwają prace legislacyjne mające na celu realizację powyższego postulatu.

W trakcie posiedzenia Zespołu przedyskutowano również projekt nowelizacji art. 23715 Kodeksu pracy przygotowany przez NSZZ ,,Solidarność”. Według wnioskodawcy projektowane rozwiązanie legislacyjne będzie sprzyjać poprawie stanu BHP w Polsce. Podczas debaty poszczególne strony Zespołu zgłosiły uwagi i propozycje zmian do niniejszego projektu. 

do góry Ostatnia modyfikacja: 25-06-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: