Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 5.5

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 5.5

W  Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 w Priorytecie V „Dobre rządzenie” przewidziano do realizacji Działanie 5.5 dotyczące rozwoju dialogu społecznego. Jego celem jest wzmocnienie potencjału partnerów społecznych oraz instytucji dialogu społecznego. W ramach realizacji tego celu zaplanowane zostało wsparcie działań zwiększających potencjał partnerów społecznych oraz ułatwiających partycypację podmiotów dialogu społecznego w procesie uzgadniania polityk publicznych, w tym rozwój instytucji dialogu społecznego i usprawnienie funkcjonowania organizacji partnerów społecznych. W ramach Działania 5.5 Rozwój dialogu społecznego przewidziano dwa tryby realizowania projektów: systemowy (Poddziałanie 5.5.1 „Wsparcie systemowe dla dialogu społecznego”) oraz konkursowy (Poddziałanie 5.5.2 „Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego”). Projekty systemowe w ramach Poddziałania 5.5.1 realizuje, wskazany w Szczegółowym Opisie Priorytetów, beneficjent systemowy, którym jest Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MPiPS. Na realizację pozostałych projektów w ramach Poddziałania 5.5.2 konkurs ogłasza Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia – w tym wypadku Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego MPiPS. Na realizację Działania 5.5 w latach 2007-2013 zabezpieczono kwotę w wysokości 21 931 851 EUR, z czego 40 % z przeznaczeniem na Poddziałanie 5.5.1 (realizację projektów systemowych), zaś 60 % - Poddziałanie 5.5.2 (projekty konkursowe).
 

Dokumenty do pobrania: Program Kapitał Ludzki Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Kapitał Ludzki Portal internetowy poświęcony Programowi Kapitał Ludzki

do góry Ostatnia modyfikacja: 17-01-2022
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: