Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

DDP - beneficjent systemowy

DDP - beneficjent systemowy

 
Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego, w okresie programowania w latach 2007 – 2013, został wyznaczony w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na beneficjenta systemowego Działania 5.5 Rozwój dialogu społecznego. Oznacza to, że Departament pełni rolę projektodawcy merytorycznie odpowiedzialnego za nadzór i realizację projektów o zasięgu ogólnokrajowym, wprowadzających kompleksowe zmiany do systemu dialogu społecznego. Jednocześnie DDP samodzielnie zarządza projektem PO KL 5.5.1. W ramach Departamentu utworzono Wydział ds. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, do zadań którego należy m.in.: 1. jako beneficjent systemowy Poddziałania 5.5.1 „Wsparcie systemowe dla dialogu społecznego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki opracowywanie, w konsultacji z partnerami społecznymi, projektów do realizacji, nadzór nad ich wykonaniem oraz przygotowywanie sprawozdań i informacji z wdrożenia tych projektów; 2. opracowywanie wkładu merytorycznego do Planów Działania; 3. przygotowywanie, we współpracy z Departamentem Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Planów Finansowych; 4. opracowywanie założeń do konkursów w ramach Poddziałania 5.5.2 „Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz wkładu merytorycznego do dokumentacji konkursowej w ramach tego Poddziałania; 5. udział w pracach Komisji Oceny Projektów oraz Zespołu Oceniającego Projekty Systemowe; 6. opracowywanie okresowych planów ewaluacji w celu monitorowania wykorzystania funduszy strukturalnych na działania dotyczące rozwoju systemu dialogu społecznego, w tym opracowywanie wskaźników monitorujących; 7. współpraca z Departamentem Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa oraz organizacjami partnerów społecznych w ramach innych zadań wynikających z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 8. promowanie wiedzy na temat dialogu społecznego, w tym z zakresu projektów realizowanych w ramach funduszy strukturalnych.
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: