Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

POKL 5.5.1- zakończony projekt systemowy

POKL 5.5.1- zakończony projekt systemowy

W latach 2008–2009 realizowano pierwszy projekt systemowy, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pt. „Poprawa funkcjonowania systemu dialogu społecznego oraz wzmocnienie instytucji i uczestników dialogu społecznego”. Projekt powstał w wyniku wspólnych ustaleń przedstawicieli trzech stron dialogu, tj. rządu, organizacji pracodawców i związków zawodowych. Nad rozwiązaniami służącymi realizacji projektu czuwał powołany Komitet Sterujący, składający się z reprezentantów: MPiPS, KPP, PKPP „Lewiatan”, ZRP, BCC – ZP, NSZZ „Solidarność”, OPZZ oraz FZZ. Przedsięwzięcie, realizowano w okresie lipiec 2008 r. - grudzień 2009 r. Składało się z trzech komponentów:
I komponent dotyczy przeprowadzenia badań, które pozwolą na dokonanie analizy stanu dialogu społecznego oraz opracowanie rekomendacji dla jego zmian. Działania podejmowane w ramach tego komponentu mają przyczynić się do wypracowania narzędzia do badania efektywności mechanizmów konsultacyjnych administracji publicznej z partnerami społecznymi w zakresie stanowienia i realizacji polityk publicznych i regulacji prawnych na wszystkich szczeblach dialogu społecznego. Badanie obejmie instytucje i podmioty dialogu społecznego na poziomie ogólnokrajowym, branżowym, regionalnym i lokalnym (m.in. Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych, Trójstronne Zespoły Branżowe, Wojewódzkie Komisje Dialogu Społecznego, Rady Zatrudnienia). Pozwoli również na wskazanie głównych obszarów, w których konieczne jest wsparcie dialogu społecznego. Dokona się to również w oparciu o analizę w tym obszarze doświadczeń innych krajów UE. Przeprowadzenie analizy ma na celu stworzenie rekomendacji dla dalszych działań oraz opracowanie projektu modelu i zasad dialogu społecznego, jak również rekomendacji dotyczących strategii rozwoju dialogu społecznego w Polsce. Realizacją badań zajmuje się zespół badaczy, pod kierunkiem prof. Juliusza Gardawskiego z SGH. Powołano także Panel Ekspertów (PE) - gremium złożone z naukowców i badaczy, przedstawicieli reprezentatywnych organizacji związkowych oraz przedstawicieli reprezentatywnych organizacji pracodawców, a także pracowników Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego MPiPS. Zadaniem PE jest nadanie ostatecznego kształtu koncepcji badań, interpretacja uzyskanych wyników oraz sformułowanie na ich podstawie diagnozy obecnej kondycji dialogu społecznego (DS), a także rekomendacji wskazujących sposoby wzmocnienia DS oraz jego uczestników.
II komponent to działania mające na celu opracowanie modelowego systemu kształcenia w zakresie dialogu społecznego w celu wdrożenia go na wszystkich szczeblach dialogu społecznego w kolejnych latach realizacji PO KL. Program szkoleniowy ma być dostosowany do zidentyfikowanych potrzeb partnerów społecznych oraz biorących udział w dialogu społecznym przedstawicieli administracji publicznej, a także ma uwzględniać pożądany poziom wiedzy uczestnika dialogu społecznego na określonym poziomie. Ten komponent poświęcony jest rozwojowi wiedzy i umiejętności samych uczestników dialogu społecznego. Zaplanowana analiza potrzeb szkoleniowych pozwoli do nakreślenia profili kompetencyjnych uczestników poszczególnych poziomów dialogu społecznego, tak aby w kolejnym etapie, możliwe było przeprowadzenie szkoleń pilotażowych mających na celu budowanie potencjału partnerów społecznych (bezpłatne szkolenia obejmą 270 uczestników dialogu społecznego) oraz opracowanie wzorcowych materiałów szkoleniowych i koncepcji studium podyplomowego z zakresu dialogu społecznego.
III komponent dotyczy stworzenia koncepcji wsparcia instytucjonalnego polskich uczestników dialogu społecznego. W ramach komponentu przewidziano analizę modeli wsparcia uczestników, wizyty studyjne w 3 krajach UE, stworzenie koncepcji zinstytucjonalizowanego mechanizmu wsparcia eksperckiego i organizacyjnego dla uczestników dialogu społecznego, w tym również w zakresie europejskiego wymiaru dialogu społecznego oraz uruchomienie strony internetowej promującej dialog i sam projekt. Informacje na temat cząstkowych wyników badań i realizacji projektu można uzyskać podczas konferencji tematycznych realizowanych na poziomie ogólnopolskim i regionalnym. Obecny projekt ma charakter głównie badawczo-diagnostyczny, w mniejszym stopniu szkoleniowy. Projekt jest pierwszym projektem systemowym, realizowanym ze środków PO KL, dotyczącym rozwoju dialogu społecznego. Następne projekty, podejmowane w celu dalszego rozwoju i wzmacniania dialogu społecznego i jego podmiotów oraz instytucji, będą wdrażane aż do końca obecnego okresu programowania, tj. w latach 2010-2013, z możliwością zrealizowania w całości do końca 2015 roku.
do góry Ostatnia modyfikacja: 17-01-2022
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: