Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

POKL 5.5.2- projekty konkursowe

POKL 5.5.2- projekty konkursowe

W roku 2008 w ramach Poddziałania 5.5.2 przeprowadzony został jeden konkurs zamknięty tzn. trwający ściśle określony czas, na wszystkie typy projektów wymienione w Szczegółowym Opisie Priorytetów. Nabór wniosków na dofinansowanie realizacji projektów był prowadzony od 21 marca 2008 r. do 15 maja 2008 r. Alokacja finansowa wynosiła 8 mln zł. Minimalna dopuszczalna wartość projektu wynosiła 50 tys. zł. Maksymalna dopuszczalna wartość projektu wynosiła 800 tys. zł lub 1 mln zł w przypadku, gdy wniosek był zgłaszany w partnerstwie. Projekty w ramach konkursu składać mogły wszystkie podmioty wymienione w Szczegółowym Opisie Priorytetów, tj.: organizacje związkowe (związki zawodowe), organizacje pracodawców, szkoły wyższe oraz jednostki naukowe. Ogółem do Instytucji Organizującej Konkurs (DWF MPiPS) wpłynęły 53 wnioski o dofinansowanie realizacji projektów. Po przeprowadzeniu oceny formalnej 37 wniosków zostało uznanych za poprawne, 16 wniosków zostało odrzuconych. W dniach 17-18 czerwca ub.r. obradowała Komisja Oceny Projektów (KOP), dokonująca oceny merytorycznej. Każdy wniosek był oceniany niezależnie przez 2 członków KOP, wybranych w drodze losowania. Końcową oceną punktową wniosku była średnia arytmetyczna ocen obu członków KOP oceniających projekt. Jeżeli różnica w punktacji przyznanej przez dwóch oceniających sięgała 30 % i więcej, projekt poddawany był dodatkowej ocenie, którą przeprowadzał trzeci oceniający. Po zakończeniu oceny merytorycznej projektów została ułożona lista wniosków spełniających minimum punktowe, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby punktów – tzw. listę rankingową. Dofinansowanie otrzymały projekty zajmujące kolejne miejsca na liście, aż do wyczerpania alokacji finansowej na dany konkurs. W konkursie w ramach Poddziałania 5.5.2 dofinansowanie uzyskało 9 projektów z listy rankingowej na łączną kwotę dofinansowania 7 552 004,81 zł: - projekt Sekretariatu Metalowców NSZZ "Solidarność" pt. Europejskie porozumienie NEPSI – jak skutecznie promować i wspierać współpracę partnerów społecznych w ramach wielobranżowego dialogu społecznego” - projekt Związku Nauczycielstwa Polskiego pt. „Dialog społeczny jako efektywne narzędzie współpracy – profesjonalny uczestnik dialogu społecznego” - projekt Związku Pracodawców Polskie Szkło pt. „Centrum Dialogu Społecznego Przemysłu Szklarskiego” - projekt Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców Prywatnych pt. „IT Dialog” - 2 projekty PKPP Lewiatan pt. „Rozwój strategicznych kompetencji sieci PKPP Lewiatan” oraz „Wzmocnienie regionalnych organizacji pracodawców zrzeszonych w PKPP Lewiatan” - projekt Federacji Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce pt. „Kompetentny uczestnik dialogu społecznego” - projekt Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie pt. „Diagnoza stanu rozwoju sektorowego dialogu społecznego w skali ogólnopolskiej – badania ilościowe” - projekt KPP pt. „Wzmocnienie udziału KPP w krajowym dialogu społecznym poprzez utworzenie Centrum Monitoringu Legislacji”. Zgodnie z Planem Działania na rok 2009, w bieżącym roku przeprowadzone zostaną dwa konkursy.
 

Wyniki oceny merytorycznej w ramach konkursu DWF 5.5.2._4.2010

Aktualizacja Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Nowelizacja Zasad Systemu Sprawozdawczości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Nowelizacja instrukcji do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Informacja na temat liczby i łącznej wartości projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr DWF_5.5.2_4_2010

Konkurs zamknięty nr DWF_5.5.2_4_2010

 Harmonogram konkursów 2010

Wyniki posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr DWF_5.5.2_3_2009

Lista rankingowa - konkurs 5.5.2_3 2009

Lista rankingowa - konkurs 5.5.2_2 2009

Lista rankingowa - konkurs 5.5.2_1 2008

 

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 17-01-2022
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: