Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Zespół doraźny ds. pracowników samorządowych oraz służby cywilnej

Zespół doraźny ds. pracowników samorządowych oraz służby cywilnej

Zespół powołany Uchwałą Nr 34 Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych z dnia 16 lutego 2009 r. Zadaniem Zespołu jest wypracowanie i uzgodnienie rozwiązań dotyczących pracowników samorządowych oraz służby cywilnej, a w szczególności: wynagrodzeń, wytycznych ocen kwalifikacyjnych, wartościowania stanowisk pracy, przepisów szczególnych z zakresu prawa pracy, środków na funkcjonowanie. Zespół zakończy swoje prace do 31 grudnia 2011 r.

Statystyka posiedzeń Zespołu doraźnego TK ds. pracowników samorządowych oraz służby cywilnej
w latach 2009-2011

lata 2009 2010 2011
liczba posiedzeń 11 10 + 4 11 + 9

 

W 2011 r. odbyło się 11 posiedzeń Zespołu, 2 posiedzenia robocze oraz 5 posiedzeń grupy roboczej ds. administracji skarbowej, 1 posiedzenie grupy roboczej ds. administracji samorządowej, 1 posiedzenie grupy roboczej ds. problemowych. W trakcie spotkań:

 • Przedstawiono informację Szefa Służby Cywilnej nt. dyskusji w ramach OECD oraz Europejskiej Sieci Administracji Publicznej EUPAN – Administracja publiczna wobec kryzysu ekonomicznego ze szczególnym uwzględnieniem kwestii pracowniczych. Porównano wynagrodzenia w służbie cywilnej z innymi jednostkami w sferze budżetowej i sferze przedsiębiorstw – raport firmy HRM partners.
 • Zapoznano się z informacją Dyrektora Departamentu Służby Cywilnej na temat możliwości rozwiązywania sporu zbiorowego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.
 • Wysłuchano informacji Ministra Finansów o podstawie prawnej, przyczynach, trybie oraz skutkach (dane statystyczne) blokady wypłat Dodatkowego Wynagrodzenia Rocznego w służbach podległych Ministrowi Finansów.
 • Zapoznano się z informacją Dyrektora Departamentu Prawnego KPRM na temat przepisów ustawy o szczególnych zasadach odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa.
 • Dyskutowano nad wartościowaniem stanowisk pracy w kontekście ustawy z dnia 3.12.2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.
 • Przedstawiono projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
 • Przedstawiono okresową informację o zatrudnieniu w służbie cywilnej. Rozmawiano na temat ubezpieczenia grupowego.
 • Zapoznano się z projektem rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
 • Wysłuchano informacji o przebiegu postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym dot. ustawy o racjonalizacji zatrudnienia oraz o planowanych środkach na wynagrodzenia i szkolenia członków korpusu służby cywilnej w projekcie ustawy budżetowej na 2011 rok oraz limit mianowań w służbie cywilnej na lata 2011-2014.
 • Dyskutowano na temat projektu strategii zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej 2011-2020.
 • Przedstawiono projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (DSC).
 • Zapoznano się z projektem rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie uprawnień szczególnych przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej (DSC).
 • Przedstawiono sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej za rok 2010 w części dot. służby cywilnej.
 • Wysłuchano informacji o pracach parlamentarnych dot. zmiany ustawy o służbie cywilnej oraz ustawy o pracownikach samorządowych w zakresie modyfikacji procedury naboru mającej na celu wprowadzenia ułatwień dla osób niepełnosprawnych.
 • Wysłuchano informacji Ministerstwa Finansów nt. regulaminów nagród i premiowania w jednostkach podległych oraz informacji nt. planowanych kierunków zmian organizacyjnych urzędów kontroli skarbowej.
 • Poruszono kwestię reformy systemu wynagrodzeń w służbie cywilnej – podwyżki w korpusie służby cywilnej.
 • Przedstawiono stan prac nad projektem zarządzenia Szefa Służby Cywilnej określającego standardy zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej.
 • Rozmawiano również na temat funkcjonowania urzędów skarbowych po likwidacji dochodów własnych i wprowadzenia finansowania budżetowego, utworzenia europejskiej sektorowej komisji dialogu społecznego w administracjach rządowych szczebla centralnego.
 • Rozmawiano na temat reformy systemu wynagrodzeń w służbie cywilnej, kwestii podwyżek w korpusie służby cywilnej, naruszenia kodeksu etyki służby cywilnej w resorcie finansów.
 • Poruszono kwestię przyszłości Zespołu.

 

W 2010 r. Zespół odbył 10 posiedzeń oraz 1 posiedzenie robocze Zespołu poświęcone kwestiom legislacyjnym i 3 posiedzenia grupy roboczej ds. administracji skarbowej. Podczas posiedzeń Zespołu zostały omówione:

 • Projekt nowelizacji ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.
 • Informacja PIP o wynikach kontroli przeprowadzonej w urzędach administracji skarbowej.
 • Prace nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji terenowych organów administracji rządowej.
 • Nowelizacja ustawy o służbie cywilnej.
 • Planowane zmiany strukturalne i organizacyjne w administracji podatkowej.
 • Spór zbiorowy w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.
 • Realizacja przez dyrektorów generalnych urzędów zmian w zakresie jednostek gospodarki pozabudżetowej w związku z wejściem w życie ustawy o finansach publicznych.
 • Sprawozdania Szefa Służby Cywilnej o stanie i realizacji zadań tej służby.
 • Ustawy: o urzędach i izbach skarbowych, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • Zarządzenia Nr 13 Ministra Finansów w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów.
 • Projekt ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych i niektórych jednostkach finansów publicznych w    latach 2011 i 2012.
 • Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej. 

 

Inauguracyjne posiedzenie Zespołu odbyło się w dniu 6.04.2009 r. Łącznie w 2009 r. odbyło się 11 posiedzeń Zespołu, na których omawiano m.in.:

 • Wdrażanie aktów wykonawczych do ustawy o służbie cywilnej.
 • Propozycje Szefa Służby Cywilnej dot. nowelizacji ustawy o służbie cywilnej.
 • Wypłatę dodatków specjalnych w służbie cywilnej.
 • Nabory na wyższe stanowiska w Służbie Cywilnej dla osób pełniących obowiązki dyrektorów w dniu wejścia w życie ustawy o państwowym zasobie kadrowym.
 • Informację dotyczącą zmian w funkcjonowaniu urzędów skarbowych - wdrażanie Systemu e-Podatki.
 • Informację MF nt. przeprowadzanych konkursów na Dyrektorów i Naczelników Urzędów Skarbowych.
 • Wprowadzenie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (likwidacja jednostek gospodarki pozabudżetowej – skutki pracownicze).
 • Ustawę o pracownikach samorządowych oraz wdrażanie aktów wykonawczych do ustawy o pracownikach samorządowych.
 • Kwestie związane z toczącym się w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim sporem zbiorowym.
 • Zagadnienia dot. służby celnej, w tym informację o stanie prac nad projektem rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego w Służbie Celnej, wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków do uposażenia zasadniczego.
 • Informację nt. projektu ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych.
   
Nazwisko i imię Instytucja Kontakt
Sławomir Marek Brodziński - Przewodniczący Kancelaria Prezesa Rady Ministrów    022 694 70 32 
Nina Krasuska -Sekretarz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

 022 661 16 69 

 Skład Zespołu 

Dagmir Długosz

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Maciej Młodzikowski

Ministerstwo Finansów

Iwona Zamojska

Ministerstwo Pracy i Poliyki Społecznej

Andrzej Trzęsiara

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Włodzimierz Patalas

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Jarosław Maćkowiak

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Barbara Smolińska

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

 Beata Sus

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Zbigniew Bartoń

NSZZ "Solidarność"

Tomasz Ludwiński

NSZZ "Solidarność"

Małgorzata Lewicka

Forum Związków Zawodowych

Andrzej Stępień

Forum Związków Zawodowych

Monika Zakrzewska

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych-Lewiatan

Dominika Staniewicz

Business Centre Club - Związek Pracowadców

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 15-10-2021
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: