Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Zespół konsultacyjny ds. Unii Europejskiej

Zespół konsultacyjny ds. Unii Europejskiej

Aby zapewnić lepszy dostęp partnerów społecznych do legislacji na poziomie unijnym, zgodnie z ustawą z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych oraz ustawą z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców, polscy partnerzy społeczni mają prawo opiniowania założeń i projektów ustaw oraz aktów wykonawczych do tych ustaw w zakresie objętym ich zadaniami. Realizując te przepisy prawne, strona rządowa jest zobowiązana do przesyłania krajowych projektów aktów prawnych do zaopiniowania przez partnerów społecznych.

Ponadto, organizacje pracodawców i pracowników, reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 roku o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego, mają prawo opiniowania dokumentów konsultacyjnych Unii Europejskiej, w szczególności białych ksiąg, zielonych ksiąg i komunikatów, oraz projektów aktów prawnych Unii Europejskiej w zakresie zadań objętych zadaniami związków zawodowych i organizacji pracodawców.

W celu usprawnienia mechanizmu konsultacji oraz koordynacji jej przebiegu, w ramach Trójstronnej Komisji utworzono Zespół konsultacyjny ds. Unii Europejskiej. Zespół ten – działający przy Prezydium Trójstronnej Komisji – składa się z ekspertów z każdej organizacji, wchodzących z skład Komisji. Do jego zadań należy konsultowanie i formułowanie pytań w sprawach unijnych do strony rządowej.

Celem powołania Zespołu jest usprawnienie procesu konsultacji z partnerami społecznymi w procesie wypracowania i prezentacji stanowiska Rządu w odniesieniu do dokumentów dyskutowanych na forum UE (zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001r. Nr 79, poz.854 z późn. zm. oraz Ustawy z dnia 23 maja 1991r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. Nr 55, poz. 235 z późn. zm.).

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele oddelegowani przez każdą z organizacji uczestniczących w pracach Komisji Trójstronnej.

Pierwsze posiedzenie Zespołu konsultacyjnego ds. Unii Europejskiej przy Prezydium Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych odbyło się dnia 21 czerwca 2005 roku. Inauguracyjne posiedzenie Zespołu poświęcone było omówieniu trybu prac Zespołu oraz oczekiwań partnerów społecznych związanych z ich udziałem w procesie konsultacji. W trakcie spotkania partnerzy wskazywali na konieczność zacieśnienia współpracy z administracją krajową oraz stworzenia odpowiedniego mechanizmu konsultacyjnego zwłaszcza w kwestiach wypracowywania stanowiska do dokumentów strategicznych UE, o charakterze długoterminowym oraz dotyczących zagadnień horyzontalnych.

W trakcie posiedzenia zadecydowano, że spotkania Zespołu odbywać się będą raz w miesiącu i poświęcone będą przeglądowi konkretnych aktów prawnych, które są konsultowane przez partnerów społecznych, przy czym spotkania będą się skupiały na wyjaśnieniu wątpliwości odnośnie proponowanych regulacji.

W zależności od poruszanych kwestii, na spotkania będą zapraszani przedstawiciele innych resortów w celu przekazania partnerom społecznym informacji dotyczących konkretnych zagadnień (np. projektów aktów prawnych, dokumentów pozalegislacyjnych).

Drugie posiedzenie Zespołu odbyło się 13 lipca 2005 r. i poświęcone było sprawom organizacyjnym, związanym z harmonogramem prac oraz omówieniu bieżących spraw w zakresie legislacji na poziomie unijnym, w tym: 

  • projekty ustawy o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – tzw. ustawy horyzontalnej,

  • aktualnego stanu prac nad zmianą dyrektywy 2003/88/WE dotyczącą niektórych aspektów organizacji czasu pracy, 

  • projektu dyrektywy o usługach na rynku wewnętrznym UE.

Trzecie posiedzenie Zespołu odbyło się w dniu 23 września 2005 r. Podczas spotkania dokonano przeglądu projektów aktów prawnych i dokumentów pozalegislacyjnych Unii Europejskiej, podlegających konsultacjom z partnerami społecznymi (stan na dzień 31 lipca br.), zapoznano się z informacją na temat przebiegu konsultacji społecznych Krajowego Programu Reform 2005-2008 oraz dyskutowano na temat roli partnerów społecznych i działań administracji rządowej w procesie uzyskiwania przez Polskę korzystnych rozwiązań w zakresie polityki handlowej UE.

W 2006 r. Zespół obradował na 1 spotkaniu, którego porządek obejmował:

  • informację na temat projektów aktów prawnych i dokumentów pozalegislacyjnych Unii Europejskiej, podlegających konsultacjom z partnerami społecznymi (stan na dzień 30 listopada 2005 r.);

  • informację i dyskusję na temat prac nad projektem dyrektywy o usługach na rynku wewnętrznym UE

W 2007 r. Zespół obradował na 1 spotkaniu, podczas którego poruszano następujące kwestie:

  • Dyskusja na temat stanu prac nad zmiana dyrektywy 2003/88/WE z dnia 4 listopada 2003 r. dotyczącą niektórych aspektów organizacji czasu pracy.

W 2008 r. Zespół się nie spotkał.

 

• W 2009 r. odbyły się 3 posiedzenia. Prace Zespołu dotyczyły nastepujących problemów:

• Przedstawiono zasady wyłaniania kandydatów na przedstawicieli do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) - do I grupy (pracodawcy) oraz II grupy (pracownicy).

• Podsumowano konsultacje na temat zasad wyłaniania kandydatów na członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) na kadencję 2010-2014.

• W ramach prac Zespołu wymieniono się doświadczeniami w kwestii konsultacji dokumentów europejskich w trybie art. 19¹ ustawy o związkach zawodowych oraz art. 16¹ ustawy o organizacjach pracodawców.

• Wysłuchano informacji MPiPS na temat przygotowań do polskiej prezydencji.

 

W 2010 r. odbyło się jedno spotkanie Zespołu - 13 maja 2010 r. Tematem posiedzenia były przygotowania do objęcia przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 r.

W 2011 r. odbyły się 2 posiedzenia podczas których:

  • Wysłuchano informacji Ministerstwa Gospodarki na temat Strategii Europa 2020.
  • Zapoznano się z informacją na temat przygotowań do objęcia przez Polskę przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. w tym: - kalendarz i priorytety sektorowe prezydencji (poprawa funkcjonowania rynku pracy, włączenie społeczne przez ograniczenie ubóstwa, działalność badawczo-rozwojowa, klimat i energia); - prace legislacyjne planowane w okresie prezydencji (w szczególności zmiana dyrektywy o czasie pracy); - rola partnerów społecznych w realizacji poszczególnych działań i organizacji spotkań.
  • Dyskutowano nad procedurą konsultowania aktów prawnych oraz lobbingu na forum unijnym (wzmocnienie roli partnerów społecznych poprzez udział w konsultacjach unijnych aktów prawnych).
  • Wymieniono doświadczenia w kwestii konsultacji dokumentów europejskich w trybie art. 19¹ ustawy o związkach zawodowych oraz art. 16¹ ustawy o organizacjach pracodawców.

 

 

Nazwisko i imię Instytucja Kontakt
Radosław Mleczko - Przewodniczący Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

 022 661 11 32  Sekretariat-Min Mleczko/Ministerstwo/PL

Agata Oklińska -Sekretarz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

 022 661 16 16 

 

 

Skład Zespołu

 

 

 Benedykt  Nowak

 Forum Związków Zawodowych

 Janusz Gołąb

 Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

 Anna Reda

 NSZZ "Solidarność"

 Renata Karwowska

 Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

Grzegorz Baczewski

Konfederacja Lewiatan

 Krzysztof Ostrowski

 Business Centre Club - Związek Pracodawców

 Edyta Doboszyńska

 Związek Rzemiosła Polskiego

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 15-10-2021
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: