Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Zespół problemowy ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych

Zespół problemowy ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych

Zespół zajmuje się sprawami związanymi z budżetem państwa, wynagrodzeniami i świadczeniami socjalnymi. Do jego zadań należy zatem opiniowanie założeń i projektów aktów prawnych, programów rządowych i innych dokumentów z tego zakresu. Znajdują się wśród nich założenia do projektu i sam projekt ustawy budżetowej państwa oraz proponowane wskaźniki wzrostu wynagrodzeń u przedsiębiorców i w państwowej sferze budżetowej. Zespół zajmuje się również porównywaniem doświadczeń innych krajów w ustalaniu kategorii i kryteriów: minimum socjalnego, minimum egzystencji i dochodu gwarantowanego. Ocenia sytuację budżetu państwa, w tym udział wydatków socjalnych i ich struktury. Analizuje i ocenia system zabezpieczenia społecznego.

Statystyka posiedzeń Zespołu problemowego TK ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych
w latach 2002-2015

lata 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
liczba posiedzeń 14 14 11 7 6 11 11 14 9 4 8 4 0 0

 

W 2014 r.  i 2015 r. Zespół nie spotkał się.

W 2013 r. odbyły się 4 spotkania Zespołu w tym 1 wspólne z Zespołem ds. ubezpieczeń społecznych. Posiedzenia obejmowały następującą tematykę:

 • Informacja o wysokości minimum egzystencji obliczonego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych dla roku 2012 w zestawieniu z aktualnie obowiązującymi kryteriami dochodowymi określonymi w ustawie o pomocy społecznej.
 • Dyskusja na temat wybranych wskaźników makroekonomicznych stanowiących podstawę do prac nad projektem ustawy budżetowej na rok następny.
 • Informacja Business Centre Club na temat podejmowanych działań w 2012 r.
 • Dyskusja na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (druk senacki 316) i wypracowanie stanowiska w przedmiotowej kwestii.
 • Zwiększenie wysokości wskaźnika waloryzacji emerytur i rent z FUS w 2014 r. zgodnie z art. 89 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz.U. z 1998 r., Nr 162, poz. 1118 z późn. zm.).

 

W 2012 r. odbyło się 8 spotkań Zespołu, w tym 1 wspólne z Zespołem ds. ubezpieczeń społecznych i 1 z Zespołem ds. polityki gospodarczej i rynku pracy. Posiedzenia obejmowały następującą tematykę:

 • Zajęcie stanowiska w sprawie definicji odbiorcy wrażliwego oraz systemowego mechanizmu jego ochrony  proponowanych w projektach ustaw: Prawo energetyczne i Prawo gazowe.
 • Przegląd transferów społecznych i zwolnień podatkowych w oparciu o materiały przekazane przez Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 • Dyskusja dotycząca tematów zgłoszonych przez partnerów społecznych i MPiPS, które powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w ekspertyzie – ustalenie zakresu przedmiotowego ekspertyzy nt. płacy minimalnej.
 • Dyskusja dotycząca mechanizmu ochrony odbiorców wrażliwych w krajach Unii Europejskiej.
 • Stanowisko Związku Zawodowego Twórców Kultury wobec rządowego projektu ustawy o zm. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidującego ograniczenie przysługującego twórcom prawa do odliczania 50% kosztów uzyskania przychodu.
 • Dyskusja nad przedstawioną przez stronę rządową wstępną prognozą wielkości makroekonomicznych przyjętych do prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2013.
 • Próba wypracowania wspólnej propozycji strony pracowników i pracodawców w sprawie wzrostu w 2013 r.: wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w państwowej sferze budżetowej, a także minimalnego wynagrodzenia za pracę, emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
 • Informacja Ministerstwa Gospodarki w sprawie prac nad Projektem założeń ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych.
 • Propozycje weryfikacji kwot kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych zawartych w ustawie o świadczeniach rodzinnych oraz propozycja weryfikacji kwot kryteriów dochodowych w pomocy społecznej.
 • Propozycja zwiększenia wysokości wskaźnika waloryzacji emerytur i rent z FUS w 2013 r. zgodnie z art. 89 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.
 • Wniosek OPZZ w sprawie możliwości ratyfikacji dalszych części Konwencji MOP nr 102 z 1952 r. dotyczącej minimalnych norm zabezpieczenia społecznego.
 • Dyskusja na temat założeń projektu budżetu państwa na 2013 r. w tym szczegółowa informacja Ministerstwa Finansów w tym obszarze.
 • Dyskusja na temat stanowiska w sprawie wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2013 r.
 • Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę na 2013 r.
 • Informacja Ministra Finansów w sprawie projektu ustawy budżetowej na 2013 r.

W 2011 r. odbyły się 4 posiedzenia, w tym: 1 wspólne z Zespołem ds. ubezpieczeń społecznych podczas których:

 • Zapoznano się z informacją o wysokości minimum egzystencji ustalonego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych dla 2010 roku w zestawieniu z aktualnie obowiązującymi kryteriami dochodowymi określonymi w ustawie o pomocy społecznej.
 • Dyskutowano na temat ustawy o finansach publicznych, (reguła wydatkowa) a weryfikacja kryteriów dochodowych uprawniających do ubiegania się o pomoc społeczną.
 • Zapoznano się z informacją Rządu o przyjętych przez Radę Ministrów: założeniach do budżetu na 2012 rok oraz o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2012 oraz propozycji średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2012.
 • Przedstawiono informację MPiPS na temat analiz dotyczących wynagrodzenia minimalnego i jego wpływu na kształtowanie się sytuacji na rynku pracy oraz funkcjonowania ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
 • Dyskutowano nt. minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 roku oraz zwiększenia wysokości wskaźnika waloryzacji emerytur i rent z FUS.

 

W 2010r. Zespół spotkał się 9 razy. Tematyka posiedzeń obejmowała:

 • Założenia systemu ochrony odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej.
 • Wypracowanie mechanizmów wzrostu minimalnego wynagrodzenia do poziomu 50% przeciętnego wynagrodzenia.
 • Realizacja pakietu działań antykryzysowych w praktyce.
 • Informacja dotyczącą projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi.
 • Wysokości wskaźnika waloryzacji emerytur i rent z FUS w 2011 r.
 • Określenie wysokości kwot kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej.
 • Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 r.
 • Wysokość średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na 2011 r.
 • Wskaźniki makroekonomiczne – założenia do budżetu państwa na rok 2011.
 • Dyskusja nt. projektu ustawy budżetowej na 2011 r.

 

W 2009 r. odbyło się 14 posiedzeń, w tym 2 wspólne z zespołem ds. ubezpieczeń społecznych i 1 z zespołem ds. polityki gospodarczej i rynku prac. Zespół pracował w następujących obszarach:

 • Próba uzgodnienia wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji świadczeń, zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS.
 •  Dyskusja na temat: wysokości minimum egzystencji, ustalonego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych dla 2008 roku, w zestawieniu z aktualnie obowiązującymi kryteriami dochodowymi, określonymi w ustawie o pomocy społecznej.
 •  Zapoznanie się ze wstępną prognozą wielkości makroekonomicznych przyjętych do prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2010.
 •  Prace nad wypracowaniem wspólnego stanowiska w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2010 r. i wysokości średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na 2010r.
 •  Dyskusja na temat uchylenia ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz poruszano kwestie tzw. „ustawy kominowej”.
 •  Debata nad projektem ustawy budżetowej na 2010 r. oraz założeniami systemu ochrony odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej.
 •  Dyskusja dotyczącą propozycji kwot kryteriów dochodowych oraz informacji o realizacji świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej za okres od poprzedniej weryfikacji, obejmującej liczbę świadczeniobiorców, liczbę świadczeń i ogólną kwotę wydatków na świadczenia oraz propozycji wysokości kwot zasiłków rodzinnych oraz wysokości świadczeń zawartych w ustawie o świadczeniach rodzinnych.<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Ponadto na forum Zespołu omawiano kwestię realizacji przyjętego „Pakietu działań antykryzysowych” w obszarze wynagrodzeń i świadczeń socjalnych w tym:

 • Program kryzysowej pomocy dla społeczeństwa w szczególności wsparcie rodzin najuboższych poszkodowanych w wyniku kryzysu oraz zwiększenie środków na świadczenia socjalne w związku ze wzrostem liczby osób zwalnianych z pracy.
 •  Zniesienie opodatkowania zapomóg udzielanych przez związki zawodowe (poszerzenie katalogu) oraz świadczeń wypłacanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 •  Zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych pomocy socjalnej realizowanej w formie bonów uprawniających do ich wymiany na towary lub usługi w tym tzw. bonów towarowych.
 •  Uchylenie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz zniesienie ustawy kominowej.
 •  Wypracowanie w minimalnym wynagrodzeniu mechanizmów osiągnięcia poziomu 50% przeciętnego wynagrodzenia.
 
W 2008 r.: 11 posiedzeń, w tym 4 wspólne z zespołem ds. polityki gospodarczej i rynku pracy, 2 z zespołem ds. usług publicznych i 2 wspólne z zespołem ds. ubezpieczeń społecznych.
 • Próba określenia obszarów dotyczących systemu wynagrodzeń w sferze budżetowej, jako przestrzeni do opracowania rozwiązań spełniających oczekiwania społeczne.
 • Próba uzgodnienia wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji świadczeń, zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS.
 • Próba wypracowania propozycji harmonogramu i trybu procedowania nad porozumieniem społecznym w zakresie modelu i mechanizmu kształtowania wynagrodzeń w sferze publicznej i u przedsiębiorców.
 • Dyskusja nt. wysokości minimum egzystencji, minimum socjalnego liczonego przez IPiSS; minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnych świadczeń emerytalno-rentowych.
 • Zapoznanie się z aktualną strukturą koszyka, ustaloną przez GUS do obliczania współczynnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.
 • Wskaźniki makroekonomiczne, stanowiące podstawę do prac nad projektem ustawy budżetowej na 2009 r., jak również dane na temat wskaźników emerytalno-rentowych.
 • Próba uzgodnienia stanowiska w sprawie założeń makroekonomicznych. Dyskusja nt. maksymalnego rocznego wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
 • Prace nad wypracowaniem wspólnego stanowiska w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2009 r. i wysokości średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na 2009 r.
 • Dyskusja nt. uchylenia ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców.
 • Dyskusja nt. projektu ustawy budżetowej na 2009 r.
 • Omówienie sytuacji zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych w świetle proponowanych zmian rządowych.
 
W 2007 r. Zespół ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych spotkał się 4 razy, w tym 1 wspólne z Zespołem ds. ubezpieczeń społecznych i 1 wspólne z zespołem ds. polityki gospodarczej i rynku pracy. Podczas spotkań poruszano następujące kwestie:
 • Informacja o wysokości minimum egzystencji ustalonego przez IPiSP dla roku 2005 w zestawieniu z aktualnie obowiązującymi kryteriami dochodowymi, określonymi w ustawie o pomocy społecznej.
 • Standardy świadczonych usług w domach pomocy społecznej. Wynagrodzenia w domach pomocy społecznej. Sytuacja pracowników medycznych w domach pomocy społecznej.
 • Określenie hierarchii ważności spraw do negocjacji w ramach US „Gospodarka – Praca – Rodzina – Dialog”.
 • Rozpoczęcie rozmów w ramach US nt. wynagrodzeń, w tym wynagrodzeń w 2008 roku, z perspektywy wybranych wskaźników makroekonomicznych stanowiących podstawę do prac nad projektem ustawy budżetowej na 2008 r.
 • Próba wypracowania wspólnego stanowiska w sprawie:
  • wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2008 r.
  • wysokości średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na 2008 r.
 • Dyskusja nt. założeń do projektu budżetu państwa na 2008 r.
 • Dyskusja nt. maksymalnego rocznego wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i orientacyjnych wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kolejnych kwartałach 2008 r. w stosunku do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z 2007 r.
 
W 2006 r.: 6 spotkań, w tym 1 wspólne z Zespołem ds. ubezpieczeń społecznych i 1 wspólne z zespołem ds. polityki gospodarczej i rynku pracy
 • Dyskusja na temat zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 162, poz. 1118 z późn. zm.).
 • Wstępna dyskusja na temat tematów zgłoszonych, zgodnie z kompetencjami Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych, do obszarów zawartych w Uchwale Nr 29 Trójstronnej Komisji dotyczącej umowy społecznej „Gospodarka - Praca - Rodzina - Dialog" oraz ustalenie hierarchii ważności spraw przedłożonych do negocjacji na forum Zespołu.
 • Propozycje weryfikacji kwot kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń zawartych w ustawie o świadczeniach rodzinnych i ustawie o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.
 • Propozycje kwot kryteriów dochodowych oraz informacja o realizacji świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej za okres od poprzedniej weryfikacji, obejmującej liczbę świadczeniobiorców, liczbę świadczeń i ogólną kwotę wydatków na świadczenia.
 • Informację na temat sytuacji domów pomocy społecznej.
 • Informację Ministerstwa Finansów na temat planowanych zmian w zakresie wysokości kosztów uzyskania przychodów w szkolnictwie wyższym i nauce.
 • Maksymalny roczny wskaźnik przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i orientacyjne wskaźniki przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kolejnych kwartałach 2007 r. w stosunku do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z 2006 r.
 • Wysokość średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na 2007 r.
 • Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2007 r.
 • Dyskusja na temat założeń projektu budżetu państwa na 2007 r.
 • Informacja na temat nakładów na naukę i jednostki badawczo-rozwojowe.
 • Standardy świadczonych usług w domach pomocy społecznej.
 • Wynagrodzenia pracowników domów pomocy społecznej.
 • Sytuacja pracowników zawodów medycznych w domach pomocy społecznej.

 

W 2005 r. Zespół spotkał się 6 razy (w tym raz wspólnie z zespołem ds. polityki gospodarczej i rynku pracy).
W ramach prac zespołu dyskutowano na temat:

 • projektów rozporządzeń Rady Ministrów:
  • zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich
  • zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
  • w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego
 • problemu warunków pracy i poziomu wynagradzania pracowników pomocy społecznej, w kontekście ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 • oceny funkcjonowania ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w odniesieniu do domów pomocy społecznej oraz ośrodków pomocy społecznej.
 • minimalizacji barier zatrudnienia – propozycje rozwiązań
 • wysokości maksymalnego rocznego wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia u przedsiębiorców w 2005 r. i orientacyjnych kwartalnych wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kolejnych kwartałach roku 2006, w stosunku do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z 2005 r.
 • projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • projektu ustawy o uchyleniu ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi oraz o zmianie niektórych ustaw
 • poselskimi projektami zmiany ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
 • założeń projektu budżetu państwa na 2006 r. oraz propozycji rządu wynikających z ustaw o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz minimalnym wynagrodzeniu za pracę
 • średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na 2006 r.

 

Zespół w roku 2004 odbył 11 spotkań ( w tym 2  wspólne z zespołem ds. ubezpieczeń społecznych i jedno z Zespołem ds. polityki gospodarczej i rynku pracy).
W ramach prac zespołu dyskutowano na temat:

 • wskaźnika waloryzacji rent i emerytur z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 • wybranych wskaźników makroekonomicznych stanowiących podstawę prac nad projektem ustawy budżetowej na 2005 rok
 • założeń projektu budżetu państwa na 2005 rok
 • poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2005 roku
 • wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej 
 • maksymalnego przeciętnego wynagrodzenia u przedsiębiorców w 2005 roku
 • klina podatkowego 
 • Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2005 rok
 • Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej na lata 2004-2006    

Zespół nie wypracował wspólnego stanowiska w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na rok 2005 oraz w sprawie wysokości średniorocznych wskaźników, w tym w państwowej sferze budżetowej  oraz u przedsiębiorców na rok 2005.

 

Do końca 2003 roku zespół zebrał się na 28 posiedzeniach, podczas których między innymi:

 • uzgodniono stanowisko w sprawie wskaźników wzrostu przeciętnego wynagrodzenia u przedsiębiorców w roku 2004,
 • dyskutowano nad założeniami do projektu budżetu państwa na 2004 r.,
 • omówiono problem finansowania PKP w 2004 r.,
 • dyskutowano nad wzrostem minimalnego wynagrodzenia z pracę na 2004 r.
 • dyskutowano nad wskaźnikami wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2004 r.,
 • uzgodniono wspólne stanowisko wobec rządowego projektu ustawy o pomocy społecznej,
 • przedyskutowano zapisy projektu ustawy o świadczeniach rodzinnych.

 

Nazwisko i imię Instytucja Kontakt
Henryk Nakonieczny - Przewodniczący NSZZ „Solidarność”

 ;

Mariola Mazgało -Sekretarz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

 022 661 16 26 

 

Skład Zespołu 

Radosław Mleczko Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Artur Radziwiłł Ministerstwo Finansów
Zbigniew Kruszyński NSZZ "Solidarność"
Leszek Walczak NSZZ "Solidarność"
Elżbieta Lutow Związek Rzemiosła Polskiego
Antoni Odzimek   Związek Rzemiosła Polskiego
Jeremi Mordasewicz  Konfederacja Lewiatan
Małgorzata Krzysztoszek Konfederacja Lewiatan
Agata Wancio Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
Jacek Brzozowski Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
Franciszek Bobrowski Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Krzysztof Baszczyński Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Maciej Grelowski  Business Centre Club - Związek Pracodawców
Witold Michałek Business Centre Club - Związek Pracodawców
Marek Mnich Forum Związków Zawodowych
Dariusz Trzcionka Forum Związków Zawodowych

 

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 15-10-2021
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: