Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

blokrozwijany
treść
Powrót do strony głównej

Zespół problemowy ds. polityki gospodarczej i rynku pracy

Zespół problemowy ds. polityki gospodarczej i rynku pracy

Zespół zajmuje się problematyką rynku pracy i polityki gospodarczej. Do jego zadań należy opiniowanie założeń i projektów aktów prawnych, programów rządowych i innych dokumentów związanych z polityką gospodarczą kraju i problematyką rynku pracy oraz opracowywanie - w miarę potrzeby - ich założeń. Zespół zajmuje się także analizą i oceną działań z zakresu polityki gospodarczej i polityki rynku pracy. Ma uprawnienia do oceny przygotowania narodowego do korzystania z europejskich funduszy pomocowych, przed i po akcesyjnych.

Statystyka posiedzeń Zespołu problemowego TK ds. polityki gospodarczej i rynku pracy
w latach 2002-2015

 

 

lata 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
liczba posiedzeń 8 11 4 5 4 3 26 9 9 7 10 3 5 0

 

w 2015 r. Zespół nie spotkał sie ani razu.

W 2014 r. odbyło się 5 spotkań Zespołu. Posiedzenia obejmowały następującą tematykę:

 • Dyskusja na temat aktualnych problemów i wyzwań związanych z obszarem zamówień publicznych.
 • Dyskusja nad projektem ustawy z dnia 2 czerwca 2014 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa.
 • Dyskusja nad projektem ustawy z dnia 29 maja 2014 roku o zmianie ustawy o grach hazardowych.
 • Dyskusja na temat projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.
 • Dyskusja na temat "Kształcenie zawodowe dla rynku pracy”.

 

W 2013 r. odbyły się 3 spotkania Zespołu. Posiedzenia obejmowały następującą tematykę:

 • Dyskusja nad Projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach na rzecz ochrony miejsc pracy, związanych z łagodzeniem skutków spowolnienia gospodarczego lub kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców.
 • Obrady dotyczące Komunikatu Komisji Europejskiej: Roczna Analiza Wzrostu Gospodarczego na 2013 rok.
 • Wymiana poglądów w kwestii konsolidacji polskiego przemysłu obronnego i wpływu proponowanych przez rząd zmian na rynek pracy w tym możliwe zwolnienia grupowe.

 

W 2012 r. odbyło się 10 spotkań Zespołu, w tym 1 wspólne z Zespołem ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych oraz 1 posiedzenie grupy roboczej. Posiedzenia obejmowały następującą tematykę:

 • Rozpatrzenie projektu ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin.
 • Dyskusja dotycząca tematów zgłoszonych przez partnerów społecznych i MPiPS, które powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w ekspertyzie - ustalenie zakresu przedmiotowego ekspertyzy nt. płacy minimalnej.
 • Dyskusja na temat limitu wwozu paliwa z krajów trzecich do Polski w standardowym zbiorniku samochodu ciężarowego.
 • Dyskusja na temat wypierania polskich przewoźników z rynku Federacji Rosyjskiej.
 • Rozpatrzenie wniosku OPZZ dotyczącego podjęcia przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej i zarazem Przewodniczącego Trójstronnej Komisji działań na rzecz zmiany stawek tzw. kilometrówki określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.
 • Dyskusja na temat ewentualnej potrzeby wprowadzenia zmian w zakresie warunków prowadzenia działalności gospodarczej dla mikro i małych przedsiębiorstw.
 • Rozpatrzenie możliwości wprowadzenia uproszczonych form opodatkowania.
 • Dyskusja na temat potrzeby zmian przepisów dotyczących Funduszu Pracy, ustanowienia formalnego wpływu i nadzoru społecznego nad wydatkowaniem środków Funduszu Pracy.
 • Sprawozdanie z prac autonomicznego zespołu roboczego ds. wypracowania propozycji zmian z zakresu wydatkowania środków z Funduszu Pracy.
 • Wsparcie ze strony państwa wobec zalewu polskiego rynku tanimi towarami.
 • Dyskusja na temat konsekwencji usamorządowienia kolejowych spółek pasażerskich.
 • Dyskusja na temat rozwoju innych – poza środkami unijnymi – źródeł finansowania MŚP, takich jak: rozwój funduszy pożyczkowych i poręczeniowych poprzez dokapitalizowanie instytucji prowadzących te fundusze, zwiększenie możliwości korzystania z Funduszy Venture Capital.
 • Dyskusja nad propozycjami usprawnienia procesu prywatyzacji przedstawionymi przez BCC - Związek Pracodawców.
 • Rozpatrzenie stanowiska nr 5/2012 Prezydium Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Bydgoszczy z dnia 14 września 2012 r. w sprawie sytuacji w Zakładach Chemicznych Zachem S.A.
 • Dyskusja na temat działań rządu podejmowanych w celu zniwelowania problemów zakładów energochłonnych, które wynikają z obowiązującego poziomu akcyzy na energię elektryczną.
 • Poczta Polska S.A. przed uwolnieniem rynku pocztowego – szanse i zagrożenia.

 

W 2011 r. odbyło się 7 spotkań zespołu w tym 2 wspólnie z Zespołem ds. ubezpieczeń społecznych i ds. usług publicznych podczas których:

 • Wysłuchano informacji na temat świadczenia usług finansowych dla przedsiębiorców w ramach programu rządowego: „wspieranie przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. inicjatyw pobudzających Polską Gospodarkę”. Przedstawiono prezentację dotyczącą realizacji rządowego programu „Inwestycje Program Budowy Dróg Krajowych z udziałem środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”.
 • Dyskutowano nt. oceny stanu wykorzystania środków przeznaczonych na inwestycje współfinansowane z Unii Europejskiej, w ramach rządowego programu finansowania budowy dróg i autostrad.
 • Dyskutowano nad projektem ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym. Przedstawiono wyniki konsultacji międzyresortowych, które odbyły się w sprawie projektu ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym.
 • Odniesiono się do wniosku Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie utworzenia Zespołu ds. pracowników Ochrony.
 • Zapoznano się z konsekwencjami otwarcia niemieckiego rynku pracy.
 • Poruszono kwestię dysponowania środkami z Funduszu Pracy.
 • Dyskutowano na temat konsekwencji dotyczących kierunku zmian w Dyrektywie 2001/37/WE z dnia 5 czerwca 2001r. w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych.
 • Zapoznano się z wnioskiem Pracodawców PR dotyczącym zwolnienia z podatku dochodowego wypłat gotówki z funduszu socjalnego lub funduszu związków zawodowych na działalność socjalną.
 • Wysłuchano informacji na temat możliwości ewentualnego wprowadzenia niektórych rozwiązań przewidzianych w ustawie z dnia 1 lipca 2009r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, na stałe do polskiego ustawodawstwa lub wydłużenie okresu ich obowiązywania.
 • Rozpatrzono wniosek PKPP Lewiatan dot. podwyższenia stawek ryczałtu na używanie pojazdu do celów służbowych.

 

W 2010 r. Zespół odbył 9 spotkań, podczas których omówiono:

 • Zasady prowadzenia kontroli przez PIP w przedsiębiorstwach.
 • Rozwój systemu Lokalnych Samorządowych Funduszy Pożyczkowych w Polsce w latach 2010 – 2015.
 • Wchodzenie na polski rynek chińskich firm budowlanych.
 • Sytuację społeczno-ekonomiczną w PLL LOT.
 • Dezyderat Nr 8 w sprawie realizacji wniosków de lege ferenda Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie zatrudnienia pracowników tymczasowych, kwestie związane z rynkiem pracy, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
 • Analiza sytuacji Finansowej Funduszu Pracy.
 • Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji.
 • Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej.
 • Minimalne wynagrodzenie za pracę.
 • Projekt ustawy budżetowej.
 • Problem z realizacją dopłat do ulgowych biletów w publicznym drogowym transporcie zbiorowym osób.
 • Wpływ projektowanej ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na konkurencyjność branży farmaceutycznej.

 

W 2009 r. odbyło się 9 spotkań zespołu w tym 1 wspólnie z Zespołem do budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. Na forum Zespołu poruszono następujące kwestie:

 • Omówiono sytuację w wielkiej chemii, a w szczególności w Zakładach Chemicznych Police S.A.
 • Omówiono propozycję rządową dotyczącą realizacji uzgodnień autonomicznych w sprawie Pakietu Działań Antykryzysowych, w obszarze wchodzącym w zakres kompetencji Zespołu.
 • Przedyskutowano ochronę miejsc pracy w kontekście działań antykryzysowych.
 • Podjęto próbę uszczegółowienia propozycji rozwiązań antykryzysowych w zakresie następujących obszarów:
 1. zwiększenia dostępu do kredytów bankowych,
 2. przyśpieszonej amortyzacji,
 3. subsydiowania zatrudnienia.
 • Zapoznano się z projektem ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę.

Ponadto Zespół pełnił rolę koordynatora prac w zakresie Pakietu Działań Antykryzysowych.

 

W 2008 r.: 26 spotkań zespołu, w tym 19 wspólnych z Zespołem ds. ubezpieczeń społecznych i 4 wspólne z Zespołem ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych.

 • Omówienie sytuacji w Polskich Liniach Lotniczych LOT.
 • Przyjęcie propozycji tematów, które powinny być przedmiotem prac Zespołów problemowych TK: ds. ubezpieczeń społecznych oraz ds. polityki gospodarczej i rynku pracy w ramach prac nad rozwiązaniami w kluczowych kwestiach społeczno-gospodarczych.
 • Omówienie dokumentu „Program Solidarność pokoleń - Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+”.
 • Dyskusja nt. wysokości wskaźnika waloryzacji emerytur i rent.
 • Prace nad systemem emerytur pomostowych.
 • Dyskusja nt. maksymalnego rocznego wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i orientacyjnych wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kolejnych kwartałach 2009 r., w stosunku do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z 2008 r.
 • Omówienie bieżącej sytuacji w Drukarni Naukowo - Technicznej, oddział Polskiej Agencji Prasowej oraz sytuacji w Poczcie Polskiej.

 

W 2007 r.: 3 spotkania, w tym 1 wspólne z Zespołem ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych.

 • Omówienie sytuacji w Polskich Liniach Lotniczych LOT.
 • Ustalenie hierarchii ważności tematów do negocjacji w ramach Umowy Społecznej „Gospodarka - Praca - Rodzina - Dialog”.
 • Dyskusja nt. maksymalnego rocznego wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i orientacyjnych wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kolejnych kwartałach 2008 r. w stosunku do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z 2007 r.

 

W 2006 r.: 4 spotkania, w tym 1 wspólne z Zespołem ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych.

 • Problematyka publicznego transportu drogowego osób.
 • Podjęcie działań nad przygotowaniem projektu umowy społecznej „Gospodarka – Praca – Rodzina – Dialog”.
 • Gwarancje pracownicze, w związku z fuzją banków: PKO S.A. i BPH (na wniosek NSZZ „Solidarność”).
 • Problematyka publicznego transportu drogowego osób – odpowiedzi strony rządowej (kontynuacja z posiedzenia w dniu 7 kwietnia 2006 r).
 • Maksymalny roczny wskaźnik przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i orientacyjne wskaźniki przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kolejnych kwartałach 2007 r. w stosunku do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z 2006 r.
 • Wysokość średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na 2007 r.
 • Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2007 r.
 • LW "Bogdanka" S.A. - omówienie sytuacji (problem  konsolidacji) - na wniosek OPZZ.
 • Fuzja banków PKO S.A. i BPH S.A. - gwarancje  pracownicze - na wniosek NSZZ "Solidarność".

 

W 2005 r. Zespół spotkał się 5 razy w tym raz na wspólnym posiedzeniu  z zespołem ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. Jedno posiedzenie miało charakter nadzwyczajny i dotyczyło problemów z prywatyzacją PGNiG w związku z wstrzymaniem emisji akcji PGNiG. W trakcie prac zespół zajmował się następującymi kwestiami:

 • przyjął informację z działalności ARP S.A.;
 • pracował nad nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia w ramach dostosowania jej do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;
 • problemem prywatyzacji PKS;
 • omawiał kwestie maksymalnego wzrostu wskaźnika przyrostu przeciętnego wynagrodzenia u przedsiębiorców w 2005 r.;
 • dyskutował nad propozycjami MGiP w sprawie minimalizacji barier ekonomicznych wpływających na rynek pracy;
 • omawiał problemy związane z prywatyzacją Poczty Polskiej;
 • przyjął stanowisko w sprawie uregulowania kwestii związanej z wypłatami diet dla kierowców odbywających podróż służbową ;
 • dyskutował nad negatywnymi zjawiskami na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych;
 • przyjął stanowisko dotyczące problemu prywatyzacji PGNiG i wzywające do emisji akcji przedsiębiorstwa zgodnie z przyjętymi przez rząd planami prywatyzacyjnymi.

 

W 2004 roku Zespół spotkał się 4 razy, w tym na wspólnym posiedzeniu z Zespołem ds. ubezpieczeń społecznych i  Zespołem ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. W trakcie prac zespół zajmował się następującymi kwestiami:

 • wybranymi aspektami rozwoju gospodarki morskiej ze szczególnym uwzględnieniem: znaczenia przedsiębiorstw żeglugowych, kwestii związanych z przemysłem stoczniowym, portów morskich: Szczecin i Świnoujście;
 • omówieniem szans i barier rozwoju Zakładów Chemicznych „Police” i Zakładów Energetycznych „Dolna Odra”;
 • uzgodniono stanowisko Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy dotyczące sytuacji w Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp.z o.o.;
 • omówieniem rządowego projektu ustawy o wspieraniu zatrudnienia oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;
 •  dyskusją na temat Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2005 rok i Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej na lata 2004-2006;
 • sprawą realizacji umowy prywatyzacyjnej ZE PAK S.A.;
 • oceną funkcjonowania ustawy z dnia 9 lipca 2003r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych;
 • oceną Strategii Przekształceń Strukturalnych Przemysłowego Potencjału Obronnego na lata 2002 – 2005.

 

W 2003 roku zespół zebrał się na 11 posiedzeniach, podczas których między innymi:

 • omówiono problemy związane z sytuacją na rynku materiałów budowlanych i kierunki rozwiązań dążące do obniżenia stawek VAT;
 • dokonano prezentacji założeń do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i wypracowano stanowisko w tej sprawie;
 • omówiono umowę offsetową i jej konsekwencje dla rynku pracy;
 • omówiono sytuację ekonomiczną w branży piwowarskiej i wpływ na nią stawek akcyzowych;
 • omówiono problemy funkcjonowania zbiorowego transportu drogowego osób;
 • przedyskutowano sprawę likwidacji zwolnienia okresowego od prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących przy świadczeniu usług przewozu osób taksówkami;
 • zajmowano się kwestią restrukturyzacji Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Polski Cukier;
 • omawiano kwestie przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców w 2004 r. oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę na 2004 r.

 

Nazwisko i imię Instytucja Kontakt

Andrzej Malinowski - Przewodniczący

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

022 828 84 31   

Nina Krasuska - Sekretarz

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

 022 661 16 69  

 Skład Zespołu

Jacek Męcina

 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Grażyna Henclewska

 Ministerstwo Gospodarki

Urszula Pasławska

 Ministerstwo Skarbu Państwa

Paweł Orłowski Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Arkadiusz Pączka

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

Urszula Milewska-Marzyńska

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

Jeremi Mordasewicz 

Konfederacja Lewiatan

Małgorzata Krzysztoszek

Konfederacja Lewiatan

Paweł Saar 

Związek Rzemiosła Polskiego

Janusz Chwajoła

Związek Rzemiosła Polskiego

Grażyna Magdziak 

Business Centre Club - Związek Pracodawców

Wojciech Warski

Business Centre Club - Związek Pracodawców

Norbert Kusiak

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Bogdan Grzybowski 

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Jarosław Lange

NSZZ "Solidarność"

Waldemar Bartosz

NSZZ "Solidarność"

Waldemar Lutkowski

 Forum Związków Zawodowych

 Krzysztof Stefanek

 Forum Związków Zawodowych

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 15-10-2021
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: